Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
Ngày đăng: 16:54:48 14/01/2014

Phó trưởng khoa phụ trách

BS. Phan Công Hùng

Phó trưởng khoa

TS. BS. Trần Phúc Hậu

Phó trưởng khoa

ThS. BS. Lương Chấn Quang

Phó trưởng khoa

ThS. Hồ Vĩnh Thắng

 

Phó trưởng khoa

ThS. BS. Nguyễn Trọng Toàn

 

 

Khoa Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh có các tổ chuyên môn sau:

 

Các tin liên quan