Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
Ngày đăng: 14:45:40 11/04/2020

PHÓ TRƯỞNG KHOA/ PHỤ TRÁCH KHOA

ThS. BS. Lương Chấn Quang

Phó trưởng khoa

ThS. Hồ Vĩnh Thắng

Phó trưởng khoa

TS. Trần Phúc Hậu

 

Khoa Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh có các tổ chuyên môn sau:

 

Các tin liên quan