Khoa nghiên cứu sản xuất Vắc-xin sinh phẩm
Ngày đăng: 16:56:25 14/01/2014

Trưởng khoa 

KS. Bùi Cường

      

Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Thu

  

 

Chức năng và nhiệm vụ Khoa Nghiên Cứu Sản Xuất Vắc-xin Sinh phẩm

Các tin liên quan