Khoa nghiên cứu sản xuất Vắc-xin sinh phẩm
Ngày đăng: 16:55:30 14/12/2017

 

      

Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Thu

  

 

Chức năng và nhiệm vụ Khoa Nghiên Cứu Sản Xuất Vắc-xin Sinh phẩm

Các tin liên quan