Khoa xét nghiệm sinh phẩm lâm sàng
Ngày đăng: 09:10:10 11/12/2017

Trưởng khoa

PGS. BS. Cao Hữu Nghĩa

  

Phó trưởng khoa

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 

 

Phó trưởng khoa

ThS. BS. Nguyễn Minh Ngọc

 

Chức năng và nhiệm vụ Khoa Xét nghiệm Sinh phẩm Lâm sàng

Các tin liên quan