Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017
Thoi gian: 02:40:20 11/07/2017

Căn cứ Thông báo 136/TB-BGDĐT ngày 7/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo nội dung tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2017 như sau

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

STT

CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ

SỐ LƯỢNG

1

Dịch tễ học

62.72.01.17

    08

2

Vi sinh Y học

62.72.01.15

Chi tiết thông báo xin tải về và xem tại đây