Đoàn Thanh Niên
Chương trình trung thu hằng năm do Đoàn Thanh niên Viện Pasteur Tp. HCM tổ chức 10/10/2014
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM Viện Pasteur Tp. HCM nhiệm kỳ 1975 – 1984  Giai đoạn sau giải phóng    10/10/2014
Hồi ký về một chuyến đi 10/10/2014
30 năm – Hành trình tiếp bước 10/10/2014
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM Viện Pasteur Tp. HCM nhiệm kỳ 1984-1987 - Thời kỳ trước đổi mới 10/10/2014
Cảm nghĩ về tổ chức Đoàn Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 10/10/2014
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM viện Pasteur Tp. HCM giai đoạn 1987 – 2000 10/10/2014
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM viện Pasteur Tp. HCM giai đoạn 2000-2007 10/10/2014
Tuổi trẻ Pasteur kế thừa và hội nhập….!!! 10/10/2014