Đoàn Thanh Niên
Chương trình trung thu hằng năm do Đoàn Thanh niên Viện Pasteur Tp. HCM tổ chức
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM Viện Pasteur Tp. HCM nhiệm kỳ 1975 – 1984  Giai đoạn sau giải phóng   
Hồi ký về một chuyến đi
30 năm – Hành trình tiếp bước
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM Viện Pasteur Tp. HCM nhiệm kỳ 1984-1987 - Thời kỳ trước đổi mới
Cảm nghĩ về tổ chức Đoàn Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM viện Pasteur Tp. HCM giai đoạn 1987 – 2000
Hoạt động công tác Đoàn TNCSHCM viện Pasteur Tp. HCM giai đoạn 2000-2007
Tuổi trẻ Pasteur kế thừa và hội nhập….!!!