Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Thông báo về việc thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu
Quyết định về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu