Chức năng và nhiệm vụ Khoa Độc chất - Di Truyền - Miễn Dịch
Ngày đăng: 14:15:05 18/11/2014

I. Chức năng:  

Khoa Độc chất – Di truyền – Miễn dịch có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về nghiên cứu bệnh học, miễn dịch, di truyền liên quan đến độc chất và các vấn đề liên quan ảnh hưởng đến sức khỏe con người; thực hiện xét nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giám sát, đào tạo và dịch vụ liên quan; phát triển các kỹ thuật về di truyền, miễn dịch, hóa phân tích phục vụ cho phát hiện độc chất trên các nền mẫu sinh học và các nền mẫu liên quan góp phần phòng chống bệnh gây ra do các tác nhân độc chất.

II. Nhiệm vụ:

        1. Nghiên cứu:

⦁ Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến độc chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
⦁ Nghiên cứu sản xuất và chuyển giao các sinh phẩm miễn dịch chẩn đoán ứng dụng trong phát hiện, giám sát các độc chất.

2. Giám sát:

Giám sát độc chất trong mẫu sinh học của dân số, tạo cơ sở dữ liệu nền và đưa ra các cảnh báo nguy cơ về nhiễm độc trong cộng đồng.

3. Đào tạo:

Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục các xét nghiệm độc chất, xét nghiệm miễn dịch, di truyền, đảm bảo chất lượng và an toàn phòng thí nghiệm cho các nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

4. Dịch vụ:

⦁ Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm liên quan đến độc chất.
⦁ Thực hiện các xét nghiệm đánh giá độc tính trên súc vật thí nghiệm.
⦁ Thực hiện các dịch vụ chuyển giao sinh phẩm chẩn đoán dùng trong phát hiện, giám sát độc chất.
⦁ Hợp tác: Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học

5. Thực hiện các nhiệm vụ do các tổ chức và cá nhân đặt hàng theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công