Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ
Ngày đăng: 16:40:40 10/03/2020

 

Ban giám đốc đương nhiệm:

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. BS CKII. Nguyễn Vũ Trung

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Vũ Thượng

(2013-đến nay) 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. BS. Đinh Xuân Thành

 

Viện trưởng qua các thời kì:

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/TH%E1%BA%A6Y%20THU%E1%BB%90C%20NH%C3%82N%20D%C3%82N/khenthuong_canhan_clip_image002_0009.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/TH%E1%BA%A6Y%20THU%E1%BB%90C%20NH%C3%82N%20D%C3%82N/khenthuong_canhan_clip_image002.jpg

BS. Cao Minh Tân
(1975 -1985)

GS. TS. Hạ Bá Khiêm
(1985 – 2001)

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/TH%E1%BA%A6Y%20THU%E1%BB%90C%20NH%C3%82N%20D%C3%82N/khenthuong_canhan_clip_image002_0007.jpg


PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến
(2001 – 2007)

PGS.TS. Trần Ngọc Hữu 
(2007 - 2013) 

 

GS.TS. Phan Trọng Lân

(2013-2021)

 
       

 

Phó Viện trưởng qua các thời kì:

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/khenthuong_canhan_clip_image002_0000.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/vientruong_clip_image002.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/vientruong_clip_image002_0000.jpg

BS. Nguyễn Thị Hạnh

(1976-1979)

BS. Nguyễn Dũng Hiếu

(1975-1986)

PGS. Nguyễn Thị Hội

(1979-1994)

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/vientruong_clip_image002_0001.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/vientruong_clip_image002_0002.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/khenthuong_canhan_clip_image002_0001.jpg

TS. Lê Thị Thoa

(1979-1989)

BS. Khúc Thị Hằng

(1989-1997)

BS. Nguyễn Thị Kiều Phương

(1990-1997)

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/khenthuong_canhan_clip_image002_0003.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/khenthuong_canhan_clip_image002_0005.jpg

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/vientruong_clip_image002_0003.jpg

GS. BS. Trần Vinh Hiển

(1984-1995)

PGS.TS. Phạm Kim Sắc

(1996-2003)

PGS.TS. Trương Xuân Liên

(1996-2009)

          

http://www.pasteurhcm.gov.vn/data/upload/lich%20su/PHO%20VIEN%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG/pho_vientruong_clip_image002_0000.jpg

 

          KS. Nguyễn Văn Hải

               (1996-2017)

BS. CKII. Lê Hoàng San

(2003-2014)

PGS.TS. Cao Thị Bảo Vân

(2009-2017)

 

Các tin liên quan