Phòng Tài chính kế toán
Ngày đăng: 16:52:29 14/01/2014

Trưởng phòng

CN. Lê Thị Tố Nữ

  

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tài Chính Kế Toán (xem chi tiết)

Các tin liên quan