Xét nghiệm Hoá Lý Vi Sinh
Phụ lục: Danh mục phép thử được công nhận
Danh mục phép thử được công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng cho Trung tâm Xét nghiệm Y sinh học lâm sàng và dịch vụ khoa học kỹ thuật
Đề nghị ISO đăng trên website
Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm