Kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu
Quyết định V/v chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 23/02/2022
Quy trình nộp hồ sơ một cửa trực tuyến trên website https://vnsw.gov.vn 05/11/2020
THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu 29/05/2020
THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu
Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về ATTPNK cho Viện Pasteur TP. HCM 29/05/2020
Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho Viện Pasteur TP. HCM
Quyết định về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 20/10/2017
Biểu mẫu đăng ký và Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 20/10/2017
Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu