Thể lệ gửi bài báo cáo tham dự
Ngày đăng: 11:53:42 16/03/2015

 

TH L GI BÀI BÁO CÁO THAM D

HI NGH KHOA HC Y T D PHÒNG NĂM 2015

 

I. CÁC YÊU CU CHUNG:

 1. Bài gi đăng là bài chưa đăng mt tp chí khác.
 2. Mi tác gi đng tên đu ca bài báo được gi ti đa 03 bài báo cáo
 3. Ni dung bài gi: là đ tài nghiên cu đã nghim thu, đ cương nghiên cu khoa hc, đ tài ng dng, bài tng hp hoc tham lun v các ch đ:
 • Kim soát phòng nga bnh dch
 • Vi sinh, Min dch.
 • Sinh hc phân t, di truyn.
 • Kim đnh và qun lý cht lượng.
 • ng dng tin hc trong Y tế, qun lý.
 • Chính sách, đào to nhân lc y tế d phòng.

II. CÁCH TRÌNH BÀY:

 1. Tên tác gi, đa ch liên lc, email, s đin thoi ca tác gi được ghi dòng cui ca trang đu bài báo.
 2. Bài gi đăng gm 01 bn in và 01 bn đin t, s dng bng mã Unicode: TCVN 6909:2001 (Kiu ch Times New Roman), kh A4, c ch 12, khong cách gia các dòng là 1.5, l mi chiu đ 3cm (1 inch). Bài gi đăng không quá 6 trang k c tài liu tham kho và phn tóm tt bng Tiếng Anh.
 3. Trình t các mc trong bài:
 • Tên bài.
 • Tên tác gi, tên cơ quan công tác.
 • Tóm tt tiếng Vit khong 300 t, t khoá (ít nht là 3-4 t).
 • Toàn bài gm 5 mc sau: Đt vn đ (bao gm c Mc tiêu nghiên cu); Phương pháp nghiên cu; Kết qu; Bàn lun và Kết lun.
 • Tài liu tham kho.
 • Tóm tt tiếng Anh (tên bài, tên tác gi và cơ quan công tác, ni dung như phn tóm tt Tiếng Vit).

      4.  Bng s, biu đ, hình nh trong bài gi đăng ti đa là 5.

Nên đ s ct trong mt bng ti đa là 6 ct.

      5.  Tài liu tham kho:

 • Đ th t tài liu tham kho theo th t trích dn trong bài báo.
 • Trong bài viết, ch rõ tài liu tham kho bng cách đánh s, các ch s được viết trong ngoc đơn (ví d: Hi Phòng [1])
 • Tài liu tham kho không quá 8 tài liu.
 • Tài liu tham kho là tp chí, báo cáo: Tên tác gi, tên bài, tên tp chí, năm xut bn, tp và s tp chí, tham kho t trang nào đến trang nào.
 • Tài liu tham kho là sách:Tên tác gi, tên sách, tên nhà xut bn, năm xut bn, nơi xut bn, tham kho t trang nào đến trang nào.

Ban Tổ chức hội nghị

Các tin liên quan