Phiếu đăng ký tham dự
Ngày đăng: 12:00:50 16/03/2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2015

 

Họ và Tên: ………………………………………………Khoa/ Phòng:....................................

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………....

Học hàm:……………………………………Học vị:……………………………………………

Điện thoại/Email: ………………………….......................................................................... ……..

Tham dự:                

Gửi đăng Tạp chí Y học dự phòng:       (Vui lòng cung cấp tên đề tài, tóm tắt đề tài, toàn văn đề tài)

Báo cáo (Oral/Poster) tại hội nghị:     (Vui lòng cung cấp tên đề tài, tóm tắt đề tài)                                            

Tên đề tài (Tiếng Việt – Tiếng Anh):

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tóm tắt đề tài (không quá 300 từ) (Tiếng Việt – Tiếng Anh): 

Lưu ý : Chi phí đi lại, ở và ăn ngoài Hội nghị do đơn vị tham gia tự chi trả theo quy định.

*  Ban tổ chức cam kết không xuất bản nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.

Tải biểu mẫu tại đây

Ban Tổ chức hội nghị

Các tin liên quan