Khoa Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật
Ngày đăng: 14:45:40 11/04/2020

 TRƯỞNG KHOA

ThS. BS. Lương Chấn Quang

 

 

Phó trưởng khoa

ThS. Hồ Vĩnh Thắng

Phó trưởng khoa

TS. Trần Phúc Hậu

Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Trọng Toàn

 

I. Chức năng:

Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật có chức năng tham mưu và tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng - chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm trên địa bàn được giao.

II. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của Khu vực phía Nam trình Viện trưởng phê duyệt. 
 2. Quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trên phạm vi trên địa bàn được phân công về các lĩnh vực:

- Giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện và Giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễn nhiềm và bệnh không lây nhiễm.

- Đánh giá nguy cơ, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, thảm họa và thiên tai; Kiểm dịch y tế biên giới.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế của Chính phủ, Bộ Y tế về các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ về lĩnh vực y tế dự phòng; chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông, hình thức và phương pháp phù hợp với tập quán và dân trí nhân dân các tỉnh/thành phố trong khu vực thông qua phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, ban, ngành của địa phương.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của Viện và của Bộ Y tế.

- Đánh giá nguy cơ và đề xuất các giải pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cho nhân viên của Viện.

 1. Quản lý và tổ chức vận hành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Nam (EOC) theo quy định.
 2. Triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong khu vực. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.
 3. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo triển khai các hoạt động về đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành, cho sinh viên chuyên ngành Y về kiểm soát và Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.
 4. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng và đề xuất với Lãnh đạo Viện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực được phân công:

- Điều tra nghiên cứu dịch tễ học, các biện pháp giám sát và phòng chống bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, những yếu tố và quy luật phát triển của bệnh dịch mang tính đặc thù trong khu vực để có những biện pháp phòng chống.

- Nghiên cứu bệnh học bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư, địa lý, sinh thái trong khu vực.

 1. Phát triển nguồn lực cho Khoa: nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí.
 2. Hợp tác Quốc tế thông qua sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

 1. Phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm;
 2. Phòng Tiêm chủng mở rộng;
 3. Phòng Sốt xuất huyết;
 4. Phòng HIV/AIDS;
 5. Phòng Phòng chống bệnh không lây nhiễm;
 6. Phòng Truyền thông Giáo dục sức khoẻ;
 7. Phòng Thống kê báo cáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan