Khoa Vi sinh miễn dịch
Ngày đăng: 11:40:20 10/04/2020

PHÓ TRƯỞNG KHOA/ PHỤ TRÁCH KHOA

ThS. DS. Cao Minh Thắng

     

 

 

 

 

Phó trưởng Khoa

ThS. Diệp Thế Tài 

 

 

 Chức năng và nhiệm vụ Khoa Vi Sinh Miễn Dịch

 

Các tin liên quan