TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT
Ngày đăng: 14:40:40 15/03/2022

 


 
    

Giám đốc
ThS. BS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 


 

     
     
  Phó giám đốc
Ths. Vũ Lê Ngọc Lan
 

 

I. Chức năng:

Trung tâm Xét nghiệm Y sinh học lâm sàng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật có chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật y tế dự phòng về lĩnh vực xét nghiệm – kiểm nghiệm để phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân: các dịch vụ xét nghiệm y sinh học; kiểm nghiệm hóa lý – vi sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện các xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu về HIV, Viêm gan, Vi sinh bệnh phẩm, các xét nghiệm dị ứng...
2. Thực hiện Kiểm nghiệm Hoá lý – Vi sinh trên các mẫu nước, thực phẩm và các sản phẩm thuộc lĩnh vực khác như nông sản, thuỷ sản, phân bón... Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;
3. Khảo nghiệm tính diệt khuẩn của các sản phẩm dùng trong gia dụng và y tế;
4. Thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu;
5. Cung cấp các chế phẩm môi trường phục vụ cho hoạt động của các phòng xét nghiệm
6. Cung cấp các dịch vụ:
 - Xét nghiệm HIV/Viêm gan và triển khai ngoại kiểm;
 - Xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm, các xét nghiệm dị ứng;
 - Kiểm nghiệm nước, thực phẩm và các sản phẩm khác;
 - Khảo nghiệm tính diệt khuẩn của các sản phẩm dùng trong gia dụng và y tế;
 - Tư vấn/ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu;
 - Liên doanh, liên kết với các cơ quan, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai các đề tài nghiên cứu và ứng dụng kết quả của các đề tài nghiên    cứu khoa học vào thực tế.
 - Thực hiện các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.
7. Quản lý chất lượng, an toàn sinh học, an ninh sinh học đối với các phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm: Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189, ISO 17025, ISO 17020.
8. Nghiên cứu khoa học:
 - Nghiên cứu vi sinh y học các tác nhân gây dịch bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm và các bệnh mới nổi.
 - Nghiên cứu về hóa lý, vi sinh các tác nhân gây mất an toàn thực phẩm.
 - Tham gia các chương trình, các dự án giám sát, thử nghiệm lâm sàng, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đề tài hợp tác quốc tế.
9. Chỉ đạo tuyến: Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật xét nghiệm; tổ chức thực hiện ngoại kiểm, đánh giá chất lượng xét nghiệm…trên các lĩnh vực được phân công.
10. Đào tạo:
  - Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi sinh; kiểm nghiệm nước, thực phẩm; đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.
  - Biên soạn các quy trình; chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc các chuyên ngành trên các lĩnh vực được phân công.
7. Hợp tác:
 - Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong Viện để triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật - y tế dự phòng cho các đơn vị trong và ngoài nước (xét nghiệm, nghiên cứu, đào tạo,..).
 - Tham gia các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế trong khuôn khổ hợp tác của Viện.
8. Quản lý nhân lực, trang thiết bị theo quy định.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công

III. Cơ cấu tổ chức:

1) Phòng xét nghiệm HIV/Viêm gan;
2) Phòng xét nghiệm vi sinh bệnh phẩm;
3) Phòng kiểm nghiệm hóa lý;
4) Phòng kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm;
5) Phòng kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu;
6) Phòng môi trường;
7) Phòng Quản lý chất lượng, kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

 

Các tin liên quan