Trung tâm Kiểm định thiết bị y tế
Ngày đăng: 09:00:37 15/03/2022

I. Chức năng:

Trung tâm Kiểm định thiết bị y tế có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp thiết bị y tế, phương tiện đo, chuẩn đo lường, sinh phẩm chẩn đoán in vitro, sinh phẩm dùng trong lĩnh vực y tế, sản phẩm liên quan sức khỏe con người, thiết bị và sản phẩm bảo vệ môi trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị 

⦁ Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị, sinh phẩm, sản phẩm trong Viện;

⦁ Cung cấp các dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị, sinh phẩm, sản phẩm theo yêu cầu của các đơn vị y tế khác, doanh nghiệp, nhà máy và các tổ chức có nhu cầu trong phạm vi được phân công;

⦁ Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị, sinh phẩm, sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý thiết bị Trung tâm.

3. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng.

4. Tư vấn các hoạt động liên quan đến an toàn sinh học, quản lý chất lượng.

5. Đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp thiết bị y tế và các chương trình đảm bảo chất lượng, an toàn thiết bị liên quan đến những lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về phương pháp đo và chuẩn đo lường, phương tiện hiệu chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo.

7. Hợp tác với các tổ chức đo lường trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Hoạt động tư vấn:

⦁ Phối hợp với các khoa/phòng/trung tâm trong Viện về tư vấn hồ sơ, thiết kế và xây dựng các hoạt động liên quan đến An toàn sinh học;


⦁ Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo.

9. Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật:

⦁ Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật và của Viện;

⦁ Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị về đo lường;

⦁ Quản lý viên chức, người lao động và tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.