Chức năng và nhiệm vụ Khoa Vi Sinh Miễn Dịch
Ngày đăng: 10:58:32 17/11/2014

I. Chức năng:

Khoa Vi Sinh Miễn Dịch có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về lĩnh vực xét nghiệm vi sinh và thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học; đào tạo về các vi sinh gây bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

II. Nhiệm vụ:

         1. Giám sát vi sinh:

Xét nghiệm vi sinh phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch bệnh (bao gồm bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm, và bệnh chưa rõ nguyên nhân), chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

         2. Nghiên cứu khoa học:

 • Nghiên cứu vi sinh y học các tác nhân vi sinh gây dịch bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm đang lưu hành, bùng phát, có nguy cơ tái bùng phát và các bệnh mới nổi.

 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể trong mối tương tác với vi sinh gây bệnh.

 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm chẩn đoán, điều trị dùng cho người và động vật.

  3. Đào tạo:

 • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi sinh gây bệnh, miễn dịch, sinh học phân tử, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho các nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

 • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi sinh y học.

  4. Dịch vụ:

 • Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm vi sinh, thử nghiệm hóa chất theo yêu cầu.

 • Chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin & sinh phẩm chẩn đoán.

  5. Quản lý phòng xét nghiệm:

 • Xây dựng các phòng xét nghiệm trong khoa đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi sinh gây dịch bệnh.

 • Xây dựng, thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

  6. Quản lý chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm:

 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189, 17043,..

 • Tổ chức xây dựng và quản lý các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II, III trong Viện.

 • Tổ chức và quản lý các hoạt động đảm bảo an ninh sinh học trong Viện.

  7. Chỉ đạo tuyến:

 • Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

  8. Hợp tác:

 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Khoa trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Phòng xét nghiệm Vi-rút Arbo

a. Chức năng:

Phòng xét nghiệm Vi rút Arbo có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi-rút Arbo và các vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não, bao gồm: Dengue, Chikungunya, Hantaan, Viêm não Nhật bản, Nipah, Herpes, Dại, Lyss, ….

b. Nhiệm vụ:

 • Giám sát vi sinh:

  Xét nghiệm các vi-rút Arbo và các vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ của phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia trong hệ thống giám sát các vi rút gây viêm não của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực tây Thái Bình Dương.

 • Nghiên cứu khoa học:

  Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các vi-rút Arbo, các vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não về các lĩnh vực:

  • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính của các chủng gây dịch bệnh

  • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh

  • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể

  • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dùng trong chẩn đoán, điều trị

  • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm

  • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị

  • Nghiên cứu vai trò của vector truyền bệnh và ổ chứa tự nhiên của vi khuẩn gây bệnh

  • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan

 • Đào tạo:

  • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi rút, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

  • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi rút học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

 • Dịch vụ:

  • Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các vi-rút Arbo và các vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não theo yêu cầu.

  • Cung cấp bộ sinh phẩm chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết dengue và viêm não cho các đơn vị có yêu cầu.

  • Cung cấp chương trình ngoại kiểm huyết thanh học về vi rút dengue.

 • Quản lý phòng xét nghiệm:

  • Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi-rút Arbo và các vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não.

  • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189, 17043 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

  • Chỉ đạo tuyến: phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

 • Hợp tác:

  • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

  • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

       2. Phòng xét nghiệm vi-rút đường ruột

a. Chức năng:

Phòng xét nghiệm Vi rút Đường Ruột có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi rút các vi rút đường ruột gây bệnh (liệt mềm cấp, bệnh tay chân miệng, viêm não, viêm màng não...) và vi-rút gây viêm dạ dày-ruột ở người (Rotavirus, Astrovirus, Sapovirus, Norovirus, Adenovirus,…).

b. Nhiệm vụ:

 • Giám sát vi sinh:

  Xét nghiệm các vi rút đường ruột gây bệnh và vi-rút gây viêm dạ dày-ruột ở người phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ của phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia trong hệ thống giám sát các vi rút đường ruột của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực tây Thái Bình Dương.

 • Nghiên cứu khoa học :

Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các vi rút đường ruột gây bệnh và vi-rút gây viêm dạ dày-ruột ở người về các lĩnh vực:

 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính của các chủng gây dịch bệnh
 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh

 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể

 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dùng trong chẩn đoán, điều trị

 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm

 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị

 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan

 

. Đào tạo:

Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi rút, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi rút học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

. Dịch vụ:

Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các vi rút đường ruột gây bệnh và vi-rút gây viêm dạ dày-ruột ở người theo yêu cầu.

. Quản lý phòng xét nghiệm:

Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi rút đường ruột gây bệnh và vi-rút gây viêm dạ dày-ruột ở người.
Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189, 17043 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

. Chỉ đạo tuyến:

Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

. Hợp tác:

Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

       3. Phòng xét nghiệm vi-rút hô hấp:

       a. Chức năng:

Phòng xét nghiệm Vi rút Hô Hấp có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi rút lây qua đường hô hấp ở người, bao gồm: cúm, sởi, Rubella, quai bị,…

       b. Nhiệm vụ:

 • Giám sát vi sinh:

  Xét nghiệm các vi rút lây qua đường hô hấp phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ của phòng xét nghiệm chuẩn thức quốc gia trong hệ thống giám sát cúm, sởi, Rubella của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực tây Thái Bình Dương.

 • Nghiên cứu khoa học :

  Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các vi rút lây qua đường hô hấp nói trên về các lĩnh vực:

 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính, tính kháng thuốc của các chủng gây dịch bệnh

 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh

 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể

 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dùng trong chẩn đoán, điều trị

 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm

 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị

 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan

      c. Đào tạo:

 • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi rút, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

 • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi rút học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

 • Dịch vụ: Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các các vi rút lây qua đường hô hấp theo yêu cầu.

      d. Quản lý phòng xét nghiệm:

 • Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi rút lây qua đường hô hấp.

 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

  e. Chỉ đạo tuyến:

  Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

         f. Hợp tác

 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

       4. Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử


       a. Chức năng:

Phòng xét nghiệm Sinh Học Phân Tử có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, human papillomavirus), vi-rút cúm trên gia cầm, vi-rút viêm gan, ký sinh trùng và vi nấm, cơ chế kháng thuốc, bệnh không lây nhiễm và đặc điểm bộ gen người.

       b. Nhiệm vụ:

 • Giám sát vi sinh: Xét nghiệm các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, vi-rút cúm trên gia cầm, vi-rút viêm gan, ký sinh trùng và vi nấm, bệnh không lây nhiễm phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

 • Nghiên cứu khoa học :Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, vi-rút cúm trên gia cầm, vi-rút viêm gan, ký sinh trùng và vi nấm, cơ chế kháng thuốc, vi sinh các bệnh không lây nhiễm; đặc điểm bộ gen người về các lĩnh vực:

 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính, tính đề kháng kháng sinh của các chủng gây dịch bệnh

 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh

 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể

 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dùng trong chẩn đoán, điều trị

 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm

 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị

 • Nghiên cứu vai trò của vector truyền bệnh và ổ chứa tự nhiên của tác nhân gây bệnh

 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan

 • Nghiên cứu cơ chế kháng thuốc

 • Nghiên cứu các marker ung thư, liệu pháp gene trong điều trị ung thư.

 • Nghiên cứu phát triển các phương pháp xét nghiệm và nghiên cứu trên bộ gene người.

     c. Đào tạo:

Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi rút, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi rút học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

     d. Dịch vụ:

Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, vi-rút cúm trên gia cầm, vi-rút viêm gan, ký sinh trùng và vi nấm, cơ chế kháng thuốc, bệnh không lây nhiễm và huyết thống theo yêu cầu.

Cung cấp bộ sinh phẩm chẩn đoán các tác nhân gây bệnh, các lĩnh vực liên quan cho các đơn vị có yêu cầu.

    e. Quản lý phòng xét nghiệm:

Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

    f. Chỉ đạo tuyến:

Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

   g. Hợp tác:

 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.
 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

 

5. Phòng xét nghiệm Vi khuẩn đường ruột

 1. Chức năng: Phòng xét nghiệm Vi Khuẩn Đường Ruột có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa, bao gồm: Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella, E.coli, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Campylobacter, Yersinia enterocolytica, Helicobacter pylori,…,….
 2. Nhiệm vụ:
 • Giám sát vi sinh: Xét nghiệm các vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học.
 • Nghiên cứu khoa học: Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các tác nhân vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa về các lĩnh vực:
 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính, tính đề kháng kháng sinh của các chủng gây dịch bệnh
 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh
 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể
 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dùng trong chẩn đoán, điều trị
 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm
 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị
 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan
 • Đào tạo:
 • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi khuẩn, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.
 • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi khuẩn học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.
 • Dịch vụ:
 • Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa theo yêu cầu.
 • Cung cấp chương trình ngoại kiểm vi sinh lây qua đường tiêu hóa.
 • Quản lý phòng xét nghiệm:
 • Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa
 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189, 17043 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.
 • Chỉ đạo tuyến:Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.
 • Hợp tác
 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.
 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

 

       6. Phòng xét nghiệm vi khuẩn hô hấp

 1. Chức năng: Phòng xét nghiệm Vi Khuẩn Hô Hấp có chức năng thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi khuẩn lây qua đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, nhiễm trùng cơ hội, bao gồm: Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus suis, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, Branhamella catarrhalis, Pneumocystis jiroveci, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae.,….

 2. Nhiệm vụ:
 • Giám sát vi sinh: Xét nghiệm các vi khuẩn lây qua đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, nhiễm trùng cơ hội, phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ của phòng xét nghiệm trong hệ thống giám sát các vi khuẩn gây viêm màng não mủ của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực tây Thái Bình Dương.
 • Nghiên cứu khoa học : Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các tác nhân vi khuẩn lây qua đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, nhiễm trùng cơ hội nói trên về các lĩnh vực:
 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính, tính đề kháng kháng sinh của các chủng gây dịch bệnh
 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh
 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể
 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm dung trong chẩn đoán, điều trị
 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm
 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị
 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan
 • Đào tạo:
 • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi khuẩn, sinh học phân tử, miễn dịch- di truyền trong bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.
 • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi khuẩn học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.
 • Dịch vụ:
 • Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các vi khuẩn lây qua đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, nhiễm trùng cơ hội theo yêu cầu.
 • Cung cấp chương trình ngoại kiểm vi sinh về vi khuẩn lây qua đường hô hấp.
 • Quản lý phòng xét nghiệm:
 • Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi khuẩn lây qua đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, nhiễm trùng cơ hội.
 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189, 17043 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.
 • Chỉ đạo tuyến: Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.
 • Hợp tác
 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.
 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

 

7. Phòng xét nghiệm các vi khuẩn lây truyền qua động vật

 1. Chức năng: thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh, nghiên cứu và đào tạo về các vi khuẩn lây truyền qua động vật: Yersinia pestis, Leptospira, Bartonella,….
 2. Nhiệm vụ:
 • Giám sát vi sinh: Xét nghiệm các vi khuẩn lây truyền qua động vật phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học.
 • Nghiên cứu khoa học : Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu về các tác nhân vi khuẩn lây truyền qua động vật nói trên về các lĩnh vực:
 • Phân tích đặc tính và những biến đổi về sinh học, di truyền, độc tính của các chủng gây dịch bệnh
 • Phân tích dịch tễ học phân tử tìm nguồn gốc, sự tiến hóa, mối liên quan của các chủng gây dịch bệnh
 • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới dùng trong xét nghiệm, nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể
 • Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm chẩn đoán, điều trị dùng cho người và động vật.
 • Nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng dược liệu và hóa chất thử nghiệm
 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị
 • Nghiên cứu vai trò của vector truyền bệnh và ổ chứa tự nhiên của vi khuẩn gây bệnh
 • Nghiên cứu các tác nhân mới nổi, bệnh lạ có liên quan
 • Đào tạo:
 • Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi khuẩn, sinh học phân tử, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.
 • Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi khuẩn học, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm.
 • Dịch vụ:
 • Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thử nghiệm hóa chất với các vi khuẩn lây truyền qua động vật theo yêu cầu.
 • Cung cấp bộ sinh phẩm chẩn đoán Leptospira cho các đơn vị có yêu cầu.
 • Cung cấp chương trình ngoại kiểm huyết thanh học về Leptosprira.
 • Quản lý phòng xét nghiệm:
 • Xây dựng và duy trì các phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi khuẩn lây truyền qua động vật
 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189, 17043 và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.
 • Chỉ đạo tuyến: Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ giám sát- phòng chống dịch bệnh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.
 • Hợp tác
 • Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.
 • Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.

 

8. Phòng Quản lý an toàn sinh học và đảm bảo chất lượng xét nghiệm

 1. Chức năng: Thường trực công tác quản lý an toàn sinh học và chất lượng phòng xét nghiệm của Viện.
 2. Nhiệm vụ:
 • Thực hiện các công tác thường xuyên phục vụ quản lý an toàn sinh học- an ninh sinh học PXN, và quản lý chất lượng xét nghiệm của Viện, bao gồm:
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn sinh học- an ninh sinh học, quản lý chất lượng cho các phòng xét nghiệm, (bao gồm cả PXN ATSH cấp III di động)
 • Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nguy cơ sinh học định kỳ, kiểm tra nội bộ về an toàn sinh học- an ninh sinh học, quản lý chất lượng cho các phòng xét nghiệm;
 • Đảm bảo mối liên hệ hiệu quả giữa cán bộ quản lý với nhân viên PXN, ATSH viên
 • Cập nhật Sổ tay an toàn sinh học phòng xét nghiệm và Sổ tay đảm bảo chất lượng xét nghiệm của Viện.
 • Báo cáo hoạt động thường xuyên cho trưởng khoa, Ban ATSH và Ban giám đốc.
 • Chỉ đạo tuyến: Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng về công tác đảm bảo an toàn sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm.
 • Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Đào tạo biên soạn các chương trình, bài giảng, sách chuyên môn về an toàn sinh học- an ninh sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm;
 • Dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ liên quan đến an toàn sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm như biên soạn tài liệu, đào tạo, tư vấn, … cho các đơn vị bên ngoài Viện.
 • Hợp tác: Tham gia các hợp tác nghiên cứu khoa học các cấp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn sinh học- an ninh sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo khoa giao.