Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tài Chính Kế Toán
Ngày đăng: 09:38:01 22/10/2014

I. Chức năng:

  Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Viện; điều phối và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, nguồn lực tài chính của Viện; kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính - kế toán trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Viện.

II. Nhiệm vụ:

  1. Công tác tài chính
  • - Tổng hợp và thực hiện xây dựng đề án tự chủ của đơn vị, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách, kế hoạch của các chương trình, dự án từ tất cả các nguồn kinh phí và trình lãnh đạo Viện, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đầu mối thực hiện lập dự toán chi tiết thu, chi và phân bổ ngân sách hàng năm theo kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

  • - Xây dựng các quy định và định mức thu, chi phù hợp; quản lý tài chính đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm soát và thực hiện tất cả các hoạt động tài chính của Viện. Thu thập, phản ánh và tổng hợp các nguồn kinh phí cấp cho hoạt động: thường xuyên, không thường xuyên, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đột xuất và các nguồn kinh phí khác.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tình hình chấp hành dự toán thu - chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn theo qui định. Kiểm tra và bảo đảm việc chấp hành thu- nộp ngân sách nhà nước; thanh quyết toán và các chế độ chính sách tài chính, kế toán theo quy định của Pháp luật.

- Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng các định mức, chỉ tiêu, phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ tại đơn vị và các cơ quan quản lý thanh kiểm tra theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Phòng Hành chính - Quản trị trong công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất nhằm quản lý và sử dụng các loại tài sản, vật tư của đơn vị theo quy định hiện hành của Pháp luật;

- Thực hiện hoạt động nhập và xuất kho vắc xin, hàng hóa, vật tư, sinh phẩm hóa chất... theo chứng năng và nhiệm vụ.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức hoạt động mua sắm, thanh lý tài sản.

- Là đầu mối xây dựng, bổ sung, cập nhật Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

  1. Công tác kế toán

- Quản lý, theo dõi, hạch toán kinh phí của các nguồn dự án, phi dự án viện trợ:

+ Mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ của từng dự án, phi dự án viện trợ tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng theo quy định.

+ Lập báo cáo quyết toán viện trợ, báo cáo quyết toán dự án, phi dự án viện trợ hàng năm và khi hoàn thành theo quy định.

+ Lập báo cáo, hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với các nguồn vốn viện trợ tiếp nhận và sử dụng.

+ Báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng vốn viện trợ bằng tiền mặt, hàng hóa định kỳ hàng tháng, 06 tháng và hàng năm theo quy định.

+ Thực hiện công việc do Giám đốc dự án, phi dự án phân công

- Thực hiện công khai dự toán, quyết toán năm của Viện theo quy định.

- Lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

- Phổ biến và hướng dẫn các đơn vị viên chức, người lao động thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện công tác thanh toán tiền lương tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với viên chức, người lao động theo Quy chế chế chi tiêu nội bộ của Viện và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Thực hiện quản lý giá trị các tài sản của Viện.

  1. Công tác quản lý hợp đồng, văn kiện đề tài, dự án

- Phối hợp với Tổ chuyên gia (nếu có) và đơn vị liên quan dự thảo hợp đồng mua sắm. Theo dõi, thực hiện thanh toán, quản lý và lưu trữ các hợp đồng gốc.

- Theo dõi, thực hiện thanh toán, quản lý, lưu trữ bản chính các văn kiện đề tài, dự án.

  1.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

  1. Tổ Văn phòng;
  2. Tổ Thu ngân;
  3. Tổ Kế toán vật tư, tài sản cố định.


Các tin liên quan