Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật Tư
Ngày đăng: 14:35:50 15/03/2022

I. Chức năng:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, công tác quản lý, sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế và trang thiết bị chuyên dụng; thực hiện hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng, cung ứng trang thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dụng, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật liệu tiêu hao phục vụ hoạt động của Viện.

II. Nhiệm vụ:

  1. Công tác quản lý kho, quản lý trang thiết bị, trang thiết bị chuyên dụng

- Công tác quản lý trang thiết bị (y tế, chuyên dụng):

+ Tổ chức quản lý trang thiết bị (y tế, chuyên dụng): theo dõi, lập và quản lý hồ sơ, lý lịch cho tất cả các thiết bị chuyên dụng. Phối hợp đơn vị xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

+ Đầu mối, phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác kiểm kê thiết bị, thanh lý tài sản; đánh giá hiệu quả sử dụng, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng trang thiết bị chuyên dụng tại các đơn vị.

+ Thực hiện bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn trang thiết bị (y tế, chuyên dụng). Phối hợp với đơn vị thực hiện tiếp nhận, nghiệm thu, tập huấn người sử dụng và vận hành đối với trang thiết bị chuyên dụng.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho các viên chức, người lao động trong Viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và hiệu quả sử dụng thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dụng.

- Công tác quản lý kho:

+ Tổ chức và quản lý hệ thống kho vật tư (trang thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dụng, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật liêu tiêu hao) theo quy định.

+ Đầu mối và phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị thực hiện việc nhập, xuất kho và kiểm kê trang thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dụng, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật liêu tiêu hao định kỳ, đột xuất theo quy định.

+ Đề xuất và thực hiện thanh lý tài sản, trang thiết bị; tiêu huỷ vắc xin, sinh phẩm hoá chất… theo qui định,

  1. Công tác cung ứng

- Tổ chức thực hiện cung ứng trang thiết bị y tế, trang thiết bị chuyên dụng, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao… theo qui định.

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát phòng ngừa bệnh tật tiếp nhận, cấp phát vắc xin thuộc chương trình Tiêm chủng quốc gia theo quy định.

  1. Công tác mua sắm

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác mua sắm, đầu tư theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Đầu mối phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia (nếu có) dự thảo các hợp đồng mua sắm theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

  • Đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác mua sắm, đấu thầu và tổ chức thực hiện thanh lý tài sản của Viện.
    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

  1. Tổ Văn phòng;
  2. Tổ Cung ứng;
  3. Tổ Kho.


Các tin liên quan