Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Đào Tạo
Ngày đăng: 09:39:57 22/10/2014

I. Chức năng:

Trung tâm Đào tạo có chức năng tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng khác có nhu cầu, quản lý thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trung tâm và theo phân công khác của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo về lĩnh vực y tế, các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng khác có nhu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các khoa/phòng của Viện tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo:

 • Đào tạo Tiến sĩ theo các chuyên ngành được phê duyệt.
 • Đào tạo liên tục cán bộ trong ngành y tế và các đối tượng khác có nhu cầu.
 • Đào tạo theo các dự án trong và ngoài nước.
 • Kết hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ ngành Y tế và các chuyên ngành liên quan.
 • Thành lập và giúp việc cho Hội đồng thẩm định giáo trình, đặc biệt là giáo trình các bộ môn.

- Thực hiện nhiện vụ quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trung tâm đào tạo và theo phân công của Viện:

 • Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo và y tế công cộng, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác giám sát, phòng ngừa dịch bệnh, đào tạo về lĩnh vực y học.

 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng và các cấp có thẩm quyền.

 • Giúp Viện trưởng xây dựng phương hướng, chủ trương và các chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về nghiên cứu khoa học.

 • Phối hợp với các khoa/phòng trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Trung tâm và theo phân công của Viện: thông báo phương hướng nghiên cứu khoa học; thu nhận đề cương, quản lý, giám sát, kiểm tra tiến độ/chất lượng, nghiệm thu, tập hợp công trình nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và các chương trình hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 • Tổ chức các chương trình nghiên cứu khoa học, các buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề, phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế của Trung tâm theo phân công của Viện và theo quy định của pháp luật.

 • Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Trung tâm.

 • Mời chuyên gia, giảng viên, học viên đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập.

- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, trang thiết bị hiện đại phục vụ chuyên môn đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm đào tạo và của Viện:

 • Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu thống kê báo cáo cho Viện phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, quản lý số liệu một cách hệ thống và đồng bộ theo chỉ đạo của Viện trưởng.

 • Phát triển các bộ môn liên quan đến chuyên ngành để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh.

 • Xây dựng và phát triển mô hình học trực tuyến và các thiết bị hiện đại trong giảng dạy.

 • Xây dựng và phát triển các bộ môn có phần thực hành thí nghiệm và hỗ trợ tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Trung tâm theo phân công của Viện.

 • Xây dựng, lưu trữ, quản lý hệ thống sách, tạp chí tài liệu và tài liệu điện tử tại Thư viện.

- Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm:

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

 • Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.