Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Đào Tạo
Ngày đăng: 14:40:50 15/03/2022

I. Chức năng:

Trung tâm Đào tạo có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân lực y tế, đào tạo theo nhu cầu, cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

 1. Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo thông qua Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân viên y tế, các khoá tập huấn theo nhu cầu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện và tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật.
 2. Đào tạo

- Phát triển các Bộ môn liên quan đến chuyên ngành để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu.

- Đào tạo Tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các trường, cơ sở y tế đào tạo trình độ đại học, sau đại học, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Đào tạo liên tục, đào tạo theo các dự án, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức hội thảo, hội nghị, toạ đàm khoa học chuyên ngành phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực cán bộ y tế.

- Xác định nhu cầu, phối hợp với các đơn vị của Viện và các đơn vị ngoài Viện xây dựng kế hoạch, biên soạn, tổ chức thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho sinh viên và các khoá đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu.

- Tổ chức triển khai, quản lý và giám sát quá trình đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân lực y tế, các khoá tập huấn theo nhu cầu trong lĩnh vực y tế.

- Xây dựng cơ sở, nội dung, chương trình và tổ chức việc thực hành trong lĩnh vực xét nghiệm y sinh học, y tế dự phòng theo quy định.

- Cung cấp dịch vụ về tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn sau đào tạo, tập huấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về các chuyên đề xét nghiệm: dịch tễ học, vi sinh, miễn dịch, sinh học phân tử, vi sinh thực phẩm, hoá lý…

- Phối hợp biên soạn và xây dựng nội dung kỹ thuật y tế dự phòng cho các tuyến, các tài liệu chuyên môn, công cụ giám sát đánh giá và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ của hệ thống y tế dự phòng.

 1. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực liên quan; triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác giám sát, phòng ngừa dịch bệnh, đào tạo về lĩnh vực y học.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng và các cấp có thẩm quyền; tìm kiếm nguồn tài trợ/viện trợ.

- Phối hợp với các đơn vị trong phát triển các dự án liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và các chương trình hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, các buổi hội thảo, hội nghị, lớp học quốc tế, báo cáo chuyên đề, trao đổi chuyên gia, phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm và học tập.

- Mời chuyên gia, giảng viên, học viên đến Viện nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập.

 1. Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu thư viện, trang thiết bị và đa dạng loại hình đào tạo, phòng thực hành xét nghiệm.

- Xây dựng, phát triển, đa dạng mô hình đào tạo.

- Xây dựng và phát triển phòng thực hành/thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và hỗ trợ tiến hành các đề tài, nghiên cứu khoa học.  

- Xây dựng và phát triển thư viện điện tử kết hợp thư viện truyền thống bao gồm: lưu trữ, quản lý hệ thống sách, tạp chí, tài liệu và tài liệu điện tử, tạo môi trường tra cứu tài liệu thuận tiện, thân thiện.

 1. Công tác quản lý đơn vị

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tài chính.

 1. Đầu mối phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán dự thảo các hợp đồng dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

III. Cơ cấu  tổ chức:

 1. Phòng Quản lý đào tạo;
 2. Phòng Nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học;
 3. Phòng Thực hành xét nghiệm;
 4. Thư viện.

        Các bộ môn đào tạo sau đại học:

 • Bộ môn Khoa học Y sinh;
 • Bộ môn Dịch tễ học.


Các tin liên quan