Khoa Côn trùng Động vật Y học
Ngày đăng: 14:43:42 18/11/2014

I. Chức năng:

Khoa Côn trùng và Động vật y học có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện: Nghiên cứu, giám sát, đào tạo, phòng chống côn trùng và động vật truyền bệnh cho người; chăn nuôi động vật thí nghiệm.

II. Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động giám sát, phòng chống các loại côn trùng, động vật truyền bệnh cho người tại khu vực phía Nam.
 2. Phối hợp với Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật và các Khoa chuyên môn khác trong Viện hỗ trợ về kỹ thuật cho các tuyến của mạng lưới y tế dự phòng về giám sát, phòng và chống véc tơ, vật chủ và các bệnh có liên quan.
 3. Thực hiện hoạt động xét nghiệm về các lĩnh vực có liên quan đến côn trùng và động vật y học.
 4. Nghiên cứu về sinh thái, các phương pháp giám sát và phòng chống, các loại véc tơ truyền bệnh cho người.
 5. Tham gia xây dựng quy trình, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về chẩn đoán, giám sát và phòng chống véc tơ, vật chủ và các bệnh có liên quan.
 6. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo biên soạn các chương trình, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành côn trùng và động vật y học; đào tạo và đào tạo liên tục cho các sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ trong mạng lưới y tế dự phòng về giám sát, phòng và chống véc tơ, vật chủ và các bệnh có liên quan.
 7. Thực hiện sinh hoạt và trao đổi khoa học thường kỳ để cập nhật những vấn đề liên quan trong lĩnh vực côn trùng và động vật y học.
 8. Đánh giá hiệu lực và an toàn các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng. Thực hiện các dịch vụ phun, diệt côn trùng và động vật truyền sang người.
 9. Nuôi các loài côn trùng y học phục vụ cho nghiên cứu và thử nghiệm hóa chất diệt côn trùng.
 10. Chăn nuôi/sản xuất và cung cấp động vật thí nghiệm phục vụ cho nhu cầu trong và ngoài Viện.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

 1. Phòng Sinh thái, giám sát;
 2. Phòng Hóa chất;
 3. Phòng Sinh học phân tử;
 4. Phòng Nuôi côn trùng;
 5. Phòng Nuôi/Cung cấp động vật thí nghiệm.


Các tin liên quan