Phòng Kế hoạch tổng hợp
Ngày đăng: 08:59:27 22/10/2014

I. Chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp có chức năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch ; về nghiên cứu khoa học; về hợp tác quốc tế và công tác lễ tân ngoại giao của Viện.

II Nhiệm vụ:

1.Công tác kế hoạch:

 • Căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ và mục tiêu công tác chung của viện, tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc các khoa, phòng, trung tâm lập kế hoạch công tác và kế hoạch kinh phí cho năm hoạt động; quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch của Viện; đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 • Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác tháng, 6 tháng, năm của các khoa, phòng, trung tâm; làm các báo cáo công tác y tế hàng năm, báo cáo khoa học của Viện trình Lãnh đạo Viện và các cơ quan có thẩm quyền.

 • Định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động y tế của viện , báo cáo Ban giám đốc và cơ quan cấp trên.

2. Công tác quản lý khoa học:

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong viện thông qua:

 • Quản lý các đề cương nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức họp hội đồng Khoa học kỹ thuật để xét duyệt đề cương nghiên cứu của các khoa, phòng trình lên.

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động nghiên cứu của Viện.

 • Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài , nghiệm thu đề tài.

 • Định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, báo cáo   Ban Giám đốc và các cơ quan hữu quan.

- Công tác hợp tác quốc tế:

 • Theo dõi, quản lý và báo cáo về các chương trình, dự án, các hợp đồng hợp tác quốc tế.

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các hợp đồng hợp tác quốc tế.

 • Theo dõi, quản lý và báo cáo các nguồn viện trợ và chỉ đạo thực hiện việc trình, phê duyệt, quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện việc xác nhận viện trợ của các dự án hợp tác quốc tế.

 • Xây dựng kế hoạch đoàn vào trong khuôn khổ hợp tác y tế với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào.

 • Tổ chức việc tiếp đón các đoàn khách đến thăm / làm việc với Viện.

 • Theo dõi, làm báo cáo về hợp tác quốc tế, đoàn ra đoàn vào, lập hồ sơ lưu trữ về hợp tác quốc tế.

 • Chuẩn bị, hỗ trợ cho việc tổ chức các lớp tập huấn; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

 • Kết hợp với Trung tâm đào tạo trong khâu nhận thực tập sinh nước ngoài đến thực tập, kiến tập tại viện.

 • Tổ chức việc tiếp khách quốc tế, hướng dẫn và thực hiện thủ tục nhập xuất cảnh cho các đoàn vào theo quy định của pháp luật.

 • Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu theo kế hoạch hợp tác giữa Viện với các nước, các tổ chức quốc tế.

3. Thông tin – Tổ chức chung:

 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức việc tham gia triển lãm khoa học……

 • Tổ chức việc thu nhận bài vở, đưa duyệt nội dung bài đăng trên trang WEB của viện.

 • Làm kỷ yếu hoạt động hàng năm và kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học của Viện 2 năm/ lần.

4. Thư ký:

 • Thực hiện các chức năng thư ký cho viện trưởng: nhận và trả công văn giấy tờ các khoa, phòng, trung tâm trình duyệt, trình ký; quản lý máy điện thoại trung chuyển cho văn phòng viện trưởng, máy fax. Làm lịch công tác hàng tuần của viện.

 • Chuẩn bị các bước thủ tục cần thiết theo đúng quy định về lễ tân cho Viện trưởng và Ban giám đốc tiếp và làm việc với các đoàn khách trong và ngoài nước.

 • Thư ký trong các buổi họp giao ban Viện.

5. Tin học:

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Viện.
 • Xây dựng, phát triển và quản lý trang tin điện tử (Website) của Viện và hệ thống hội thảo qua truyền hình.

 • Xây dựng hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) của Viện. Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng nội bộ.

 • Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng; chủ trì, phối hợp với các khoa/phòng/trung tâm xây dựng các phần mềm ứng dụng trong việc xử lý thông tin, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trên mạng; tư vấn và giúp các khoa/phòng/trung tâm tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin, kết nối thông tin qua mạng.

 • Phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị phục vụ các hội nghị, hội thảo có sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin.

 • Hỗ trợ và tăng cường việc sử dụng tin học ứng dụng lĩnh vực chuyên môn: xử lý phân tích số liệu, quản lý thông tin, tham khảo tài liệu…

 • Thiết kế các phần mềm ứng dụng phục vụ cho các yêu cầu tin học hoá hoạt động của phòng và Viện.

 • Lên kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức các lớp tập huấn sử dụng các phần mềm tiện ích đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ tin học phục vụ cho thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị cuả phòng, Viện và hệ thống các TTYTDP trong khu vực phía Nam.

 • Trợ giúp sọan thảo văn bản, dàn trang, in ấn Kỷ yếu hoạt động hàng năm và Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học của Viện 2 năm/ lần.

5. Nghiên cứu khoa học

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

Các tin liên quan