Hoạt động truyền thông, Giáo dục sức khỏe: Khu công nghiệp, trường học
Ngày đăng: 09:47:42 18/01/2016

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Trong khong thi gian t năm  2000 đến nay  thế gii chúng  ta chúng  ta phi đượng đu vi nhiu nhiu v dch nguy him như  SARS, Cúm Gia Cm, Cúm Đi dch, Ebola, MERS, dch hch, Lao đa kháng, St rét, các thiên  tai  thm ho, các s c v ht nhân, và ng đc thc phm. Và ti Vit nam các v dch đã xy ra như SARS (2003) , Cúm gia cm H5N1 (2004), cúm đi dch H1N1 2009. SXH, Tay Chân Ming là các bnh lưu hành vi s mc rt cao trong nhng năm gn đây. S ca mc SXH tăng cao có t vong đã xy ra ti các tnh thành có tc đ đô th hoá và nhiu khu công nghip  ti min Nam. Dch Si, Rubella cũng đã xy ra ti các khu công nghip/nhà máy/xí nghip. Và Ng đc thc phm xy ra vi tn xut ngày càng cao, gn như liên tc ti các nhà máy xí nghip trong khu vc.

Dch bnh truyn nhim (BTN), ng đc thc phm (NDTP) gây mt mátvà làm suy gim sc kho con người, tiêu tn chi phí y tế cho người bnh, cho xã hi; To ras bt an trong đi sng xã hi; Tác đng xu đến phát trin kinh tế ca Doanh nghip và đt nước ; và có th gây bt n v an ninh chính tr khi dch bnh ln\đi dch xy  ra.

Đ phát hin sm, kim soát, khng chế kp thi, điu tr tích cc nhm gim thiu các gánh nng do các s  c dch bnh & NDTP gây ra nh hưởng đến sc khe con người, kinhtế - xã hi. Chìa khoá ca thành công chính là cùng chung tay phi hp gia y tế & Y tế Doanh nghip.

Trong khoãng thi gian t ngày 8/12/2015 – 27/12/2015, trong khuôn kh d án 5, Vin Pasteur Tp. HCM phi hp cùng TTYT huyn Long Thành – Đng Nai, TTYT qun 8 Tp. HCM, t chc các hot đng truyn thông phòng chng bnh truyn nhim ti khu công nghip huyn Long Thành vi s tham gia ca trên 900 công nhân ca các công ty Lecil, Vedan, Indochine, CT Vit Nht và trên 300 hc sinh, sinh viên ca trường dy ngh huyn Long Thành. Và hơn 300 giáo viên các trường mu giáo, tiu hc Qun 8 – Tp. HCM… 

Ni dung truyn thông tp trung ch yếu các bnh truyn nhim như st xut huyết, rubella, tiêu chy cp và ng đc thc phm. Các hot đng này rt được s ng h ca các doanh nghip, ngành giáo dc. Kết thúc chui các hot đng truyn thông này các đơn v trin khai cam kết thc hin gn kết ngành y tế đa phương trong vic thc hin phòng chng bnh truyn nhim và NĐTP, thc hin báo cáo sm khi có ca bnh xy ra. Qua hot đng này vic phòng chng các bnh truyn nhim và NĐTP s được ch đng và s gim được các gánh nng cho các tnh thành trong khu vc trng đim kinh tế ca phía Nam trong thi gian ti.

Mt s hình nh trin khai hot đng truyn thông ti khu công nghip và trường hc:

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác