Thư viện
Thẩm định điều kiện đạo tạo tiến sĩ Dịch Tễ Học
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thẩm định các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo.
Thông tư số 43/2013/TT-BYT
Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh mục tài liệu mới bổ sung thư viện tháng 11/2013
Thư viện
Giới thiệu thư viện Viện Pasteur TP.HCM