Thư viện
Thẩm định điều kiện đạo tạo tiến sĩ Dịch Tễ Học 09/10/2014
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thẩm định các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo.
Thông tư số 43/2013/TT-BYT 26/05/2014
Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh mục tài liệu mới bổ sung thư viện tháng 11/2013 26/05/2014
Thư viện 13/05/2014
Giới thiệu thư viện Viện Pasteur TP.HCM