Khai giảng lớp quốc tế "Health Economics"
Ngày đăng: 07:15:28 11/12/2017

Sáng 8:00 ngày 04/12/2017, ti hi trường B9 Trung tâm đào to - Vin Pasteur Tp.HCM đã t chc l khai mc khóa hc quc tế “Kinh tế y tế”. Vi nhng thành công ca năm 2016 vi ch đ “Mô hình toán hc ca các bnh truyn nhim” (Mathematical modeling of infectious diseases), Vin Pasteur TP.HCM tiếp tc t chc khóa đào to quc tế vi ch đ “Kinh tế y tế” (Health economics), t ngày 04/12 đến 08/12/2017.

Khóa hc s cung cp lý thuyết cơ bn v kinh tế y tế bao gm các khái nim kinh tế xã hi, các phương pháp xác đnh, đo lường và phân tích chi phí ca các chính sách y tế, cũng như phân tích so sánh các h thng y tế.

Thành phn tham d bui l gm có:

  • Đi din Ban lãnh đo Vin Pasteur Tp.HCM: PGS.TS. Phan Trng Lân – Vin trưởng
  • Đi din Trung tâm đào to – Vin Pasteur Tp.HCM: TS. BS Hoàng Quc Cường – PGĐ
  • Đi din Trường đi hc Hông Kông: Roberto Bruzzone - Giám đc
  • Đi din Đi s quán Pháp ti TP.HCM:
  • Ông Vincent FLOREANI – Tng lãnh s Pháp ti Tp.HCM

Đi din nhà tài tr:

  • Ông Melvin Sanicas - Chuyên gia y tế khu vc ti Sanofi Pasteur - Châu Á, Nht Bn và Thái Bình Dương
  • Nguyn Thy An – Giám đc Y khoa ca Sanofi Ti Vit Nam

Ban ging viên: 

  • JIT, Mark - Trường V sinh và Y hc Nhit đi London
  • Marco Liverani – Trường V sinh và Y hc nhit đi Anh
  • Trn Duy Ân - Đi hc Melbourne

27 hc viên đến t các quc gia: Thái Lan, Hng Kông, Lào, Myanmar, Indonesia, Singapore, Bangladesh, Philippines, Trung Quc và Vit Nam.

PGS. TS. Phan Trng Lân phát biu khai mc khóa hc

PGS. TS. Phan Trng Lân phát biu khai mc đã nhn mnh đây ch đ thú v liên quan đến các ngun lc cn thiết đ cung cp và thúc đy sc kho. Các ngun lc này không ch gii hn trong mt ngân sách tài chính mà còn bao gm c con người, vt liu, giáo dc, truyn thông, thi gian, có th được s dng theo nhng cách khác nhau đ đt được mc tiêu chính là ci thin sc kho. Vin trưởng cũng bày t s biết ơn đc bit đến Tng lãnh s quán Pháp, Trường Y tế công cng thuc Đi hc Hng Kông, nhng ging viên đến t Úc, Anh cũng như các đng nghip trong Mng lưới Vin Pasteur quc tế đã h tr cho Vin Pasteur Tp.HCM t chc khóa hc này và cm ơn s nhit tình tham d ca toàn th hc viên. Sau cùng, PGS. TS. gi li chúc lp hc din ra thành công tt đp.

Ông Vincent FLOREANI – Tng lãnh s Pháp ti Tp.HCM phát biu

Ông ROBERTO BRUZZONE - Giám đc Trung tâm nghiên cu Pasteur thuc đi hc Hng Kong phát biu

PGS. TS. Phan Trng Lân và TS. BS. Hoàng Quc Cường tng hoa cho đi din đi hc Hng Kông, Lãnh s quán Pháp ti Tp.HCM và đi din nhà tài tr

Toàn th ban t chc, ging viên, hc viên và các khách mi chp hình lưu nim

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

 

Các tin khác