Khung chương trình đào tạo tiến sĩ 2023
Ngày đăng: 11:10:22 29/11/2022

Ngày 28/11/2022, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 872/QĐ-PAS về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 2 ngành: Dịch tễ học và Khoa học Y sinh.

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ của Viện được cập nhật theo Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết 2 Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ xem tại đây:

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: DỊCH TỄ HỌC

Mã số: 9.72.01.17

TT

Mã số HP

Khung chương trình

Số tín chỉ

Năm học

1

Các học phần bổ sung

 

1

1.1

NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ không thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp

Theo quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ

 

 

Toàn bộ chương trình thạc sĩ ngành Dịch tễ học

 

1.2

NCS đã có bằng thạc sĩ ngành phù hợp

Theo quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ, số học phần bổ sung căn cứ bảng điểm cao học của NCS

 

 

ThS.1

Dịch tễ học cơ bản

 

 

ThS.2

Dịch tễ học ứng dụng

 

 

ThS.3

Thống kê y học

 

 

ThS.4

Điều tra sức khỏe cộng đồng

 

 

ThS.5

Thiết kế và phân tích thống kê cho NCKH

 

 

ThS.6

Nghiên cứu định tính

 

 

ThS.7

Y học chứng cứ

 

2

Các học phần trình độ tiến sĩ

 

1-2

2.1

Học phần bắt buộc

13

 

 

TS.1

Phương pháp thiết kế nghiên cứu trong y học

4

 

 

TS.2

Dịch tễ học ứng dụng

3

 

 

TS.3

Đánh giá sức khỏe cộng đồng

3

 

 

TS.4

Đánh giá nguy cơ

3

 

2.2

Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau)

3

 

 

TS.5a

Giám sát và điều tra vụ dịch

3

 

 

TS.5b

Đánh giá can thiệp

3

 

 

TS.5c

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

3

 

 

TS.5d

Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm

3

 

 

TS.5e

Dịch tễ học sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp

3

 

 

TS.5f

Quản lý và phân tích số liệu

3

 

3

Đề cương chi tiết và tiểu luận tổng quan

6

 

3.1

 

Tiểu luận tổng quan

2

 

3.2

 

Đề cương chi tiết

4

 

4

Chuyên đề tiến sĩ

6

 

4.1

 CĐ1

Chuyên đề 1/ Thực trạng vấn đề sức khỏe cộng đồng

2

 

4.2

 CĐ2

Chuyên đề 2/ Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tật

2

 

4.3

 CĐ3

Chuyên đề 3/ Hiệu quả các biện pháp/mô hình can thiệp

2

 

5

Luận án Tiến sĩ

80

 

 

Tổng số tín chỉ (2+3+4+5)

108

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: Khoa học Y sinh

Mã ngành: 9.72.01.01

STT

Mã số học phần

 Tên học phần

Số đơn vị tín chỉ  

Tổng số

LT

TH

1. Kiến thức bổ sung

 

 

 

 1.1.

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ: Học toàn bộ chương trình thạc sĩ ngành Khoa học Y sinh

Từ 30- 48 tín chỉ*

 1.2.

Đối với NCS có bằng ThS phù hợp hoặc đã tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành >5 năm

Xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể và giám đốc TTĐT ra quyết định

 

THS-1

Sinh học phân tử

 

 

 

 

THS-2

Vi sinh y học

 

 

 

 

THS-3

Miễn dịch học

 

 

 

 

THS-4

Ký sinh trùng y học

 

 

 

 

THS-5

An toàn sinh học và Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

2. Kiến thức bắt buộc

8

2.1.

TS-1

An toàn sinh học - Kiểm soát nhiễm khuẩn

4

 

 

2.2.

TS-2

Thống kê nâng cao, phương pháp thiết kế nghiên cứu trong y học

2

 

 

2.3.

 TS-3

Y đức xã hội học/Y học chứng cứ

2

 

 

3. Kiến thức tự chọn

(Học viên chọn 6 tín chỉ trong số các học phần dưới đây)

6

3.1.

TS-4a

Vi khuẩn học nâng cao

2

 

 

3.2.

TS-4b

Hóa sinh y học/Hóa sinh lâm sàng nâng cao

2

 

 

3.3.

TS-4c

Mô phôi nâng cao

2

 

 

3.4.

TS-4d

Vi nấm gây bệnh nâng cao

2

 

 

3.5.

TS-4e

Vắc xin - Tiêm chủng nâng cao

2

 

 

3.6.

TS-4f

Vi sinh Y học

Kháng sinh đồ/Kháng virus nâng cao

2

 

 

3.7.

TS-4g

Thuốc kháng sinh và kháng vi rút nâng cao

2

 

 

3.8.

TS-4h

Ký sinh trùng nâng cao

2

 

 

3.9.

TS-4i

Miễn dịch - Sinh lý bệnh nâng cao

2

 

 

3.10.

TS-4j

Vi rút học nâng cao

2

 

 

4. Tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết

6

5. Chuyên đề

6

5.1.

CĐ1

Chuyên đề 1: Tổng quan về vi sinh y học

2

 

 

5.2.

CĐ2

Chuyên đề 2: Phương pháp nghiên cứu về vi sinh y học

2

 

 

5.3.

CĐ3

Chuyên đề 3: Đặc điểm dịch tễ học phân tử của vi sinh gây bệnh

2

 

 

Luận án Tiến sĩ

80

*Số tín chỉ áp dụng theo quy định của cơ sở đào tạo Thạc sĩ.

Các tin khác