Tin đào tạo: truyền thông nguy cơ
Ngày đăng: 16:29:08 30/11/2015
Truyền thông nguy cơ là một ứng dụng đặc biệt của mô hình truyền thông và là một quá trình tương tác giữa các cá nhân, các tổ chức và các bên liên quan về bản chất, mức độ nghiêm trọng, khả năng chấp nhận nguy cơ và các quyết định được đưa ra để quản lý nguy cơ. Truyền thông nguy cơ có thể giúp xác định và đáp ứng những sự quan tâm của cộng đồng, giảm sự căng thẳng giữa các bên có liên quan, cũng như cho phép truyền tải các thông tin nguy cơ sức khỏe đến cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Truyền thông nguy cơ nên được thực hiện càng sớm càng tốt và không được chờ đến khi tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát bởi vì điều này có thể dẫn đến phản ứng bất bình rất lớn trong cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực lên các biện pháp quản lý nguy cơ. Do cộng động và các bên liên quan có quyền được biết về nguy cơ và họ cũng là người thường nắm được các thông tin tại địa phương, ví dụ như các nguồn phơi nhiễm, hành vi của người dân, những quan tâm lo lắng của địa phương v.v. Vì vậy, bản chất và phạm vi của nguy cơ cần được truyền thông với những ngôn ngữ dễ hiểu tới tất cả các bên liên quan.

Ts. Lưu Minh Châu – Phó phòng Ttruyền Thông Chỉ đạo tuyến
trình bày báo cáo “Cộng Đồng Chung Tay phòng chống bệnh truyền nhiễm” ngày 19 -20/11/2015 - Cần Thơ.

Với tầm quan trọng của truyền thông nguy cơ, Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức 03 lớp tập huấn truyền thông nguy cơ tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Cần thơ. Mỗi lớp có sự tham dự 70 cán bộ y tế của các trung tâm y tế quận / huyện. Thời gian 02 ngày / 01 lớp.

Lớp tập huấn đi sâu vấn đề thảo luận:

1/. Truyền thông nguy cơ với sự tham gia của các bên liên quan

2/. Hoạt động tham vấn cộng đồng là cấu phần quan trọng cần được thực hiện trong suốt quá trình đánh giá và quản lý nguy cơ. Điều này đảm bảo các bên liên quan nhận thức được quá trình trong từng giai đoạn của đánh giá và quản lý nguy cơ.

3/. Ngoài ra, do các bên liên quan trong truyền thông nguy cơ có thể gồm nhiều thành phần khác nhau, vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quả thì nên xem xét sử dụng nhiều kênh truyền thông nguy cơ, các thông điệp và nội dung truyền thông khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

4/. Kịch bản truyền thông nguy cơ do có nhiều cấu phần khác tham gia nếu có mâu thuẫn xảy ra thì nên giải quyết mâu thuẫn, sự tham gia của cộng đồng và truyền thông hai chiều như thế nào.

Tập trung thảo luận cách xây dựng và duy trì sự tin tưởng giữa cán bộ truyền thông và đối tượng được truyền thông. Đây là mấu chốt quan trọng nhằm đảm bảo truyền thông nguy cơ hiệu quả. Cách tiếp cận phù hợp nhất với truyền thông nguy cơ.

5/. Việc cần thiết xây dựng một chiến lược truyền thông nguy cơ hiệu quả, đánh giá và phân tích đúng về các đặc điểm của đối tượng truyền thông, đưa ra các thông điệp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và tương tác hiệu quả với các phương tiện thông tin.

Kết thúc lớp tập huấn, cán bộ tham gia sẽ về xây dựng kịch bảng truyền thông nguy cơ phù hợp tình hình địa phương dựa vào tài liệu hướng dẫn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Thiên Ngân - Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

Các tin khác