Tuần lễ truyền thông về phòng và chống kháng thuốc
Ngày đăng: 14:48:54 01/12/2015

CÂU HỎI ĐÁP: "TUN L TRUYN THÔNG V PHÒNG VÀ CHNG KHÁNG THUC” – B Y T

Câu hi 1: Ch đ toàn cu: Thuc kháng sinh năm nay ca WHO có ni dung gì?

Chiến dch năm nay – vi mt ch đ toàn cu “Thuc kháng sinh: Hãy s dng cn thn” – kêu gi các các cá nhân và chuyên gia chăm sóc y tế hãy hành đng đ đm bo rng các thế h tương lai tiếp tc được s dng thuc kháng sinh có hiu qu đ điu tr các bnh nhim vi khun có kh năng gây t vong.

WHO vn đng mi cá nhân s dng thuc kháng sinh mt cách có trách nhim bng cách luôn luôn s dng hết liu thuc kháng sinh đã được kê đơn, và kim chế không chia s hoc s dng thuc kháng sinh tha, hay mua thuc kháng sinh mà không có kê đơn ca bác s.

WHO cũng vn đng các chuyên gia chăm sóc y tế và nhà cung cp dch v y tế chu trách nhim hoàn toàn trong vic kê đơn và cp phát thuc kháng sinh, đm bo rng thuc kháng sinh ch được cp phát khi thc s cn thiết. Trách nhim này bao gm vic luôn luôn la chn đúng loi thuc kháng sinh, đúng liu và thi gian s dng phù hp. Các nhà cung cp dch v chăm sóc y tế cũng cn giáo dc bnh nhân v s dng thuc kháng sinh có trách nhim và tuân th v sinh tt và thc hành phòng, chng nhim khun.

Ngoài ra, các nhà hoch đnh chính sách thuc mi lĩnh vc khác nhau phi tng bước x lý tình trng kháng kháng sinh ti Vit Nam bng cách thc hin kế hoch hành đng quc gia chng kháng thuc, thc thi các bin pháp điu tiết vic s dng thuc người và trong lĩnh vc nông nghip và hoàn thin các quy đnh v tiêu hy và qun lý cht thi.

Tiến s Wai nói “Là mt xã hi, chúng ta phi quyết tâm hành đng đ bo toàn hiu qu ca thuc kháng vi sinh vt trước khi quá mun”.

Câu hi 2: Hot đng ti Vit Nam trong Tun l nâng cao ý thc s dng thuc kháng sinh (AAW) gm các hot đng nào?

Vit Nam đã xây dng nhiu hot đng trong tun ti đ thúc đy s dng an toàn thuc kháng sinh.

T ngày 16 - 22 tháng 11, S Y tế cùng vi y ban Nhân dân cp tnh ca 63 tnh thành ca Vit Nam s tham d mt cuc chy tiếp sc toàn quc đ nâng cao nhn thc cho công chúng v s dng thuc kháng sinh an toàn và có trách nhim.

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Vit Nam phát đng chiến dch mt triu cam kết ca các cá nhân đưa ra cam kết cá nhân ca mình v s dng thuc kháng sinh hiu qu hơn và giúp cu loi thuc thiết yếu này khi tr nên vô hiu. Chiến dch này có đnh đim là mt s kin quc gia được t chc ti Hà Ni vào ngày 22 tháng 11 ti Cung Văn hóa

Công chúng có th cam kết s dng thuc kháng sinh có trách nhim bng cách “like” vào trang Facebook ca tun l nâng cao ý thc s dng thuc kháng sinh (Tun l truyn thông v kháng sinh)

http://www.facebook.com/AMRWEEKVIETNAM

Câu hi 3: Quá trình chng tình trng kháng thuc kháng sinh ti Vit Nam như thế nào?

Năm 2013, Vit Nam tr thành nước đu tiên ti Khu vc Tây Thái Bình Dương ca WHO thông qua kế hoch hành đng quc gia chng kháng thuc.

Tháng 6 năm 2014, B Y tế, B Nông nghip và Phát trin Nông thôn, B Công thương và B Tài nguyên Môi trường cùng các đi tác phát trin khng đnh li cam kết ca mình bng vic tha thun ký kết bn ghi nh cùng phi hp và thc hin kế hoch hành đng quc gia trong tt c các ngành.

Phù hp vi các chiến lược khu vc trên toàn cu ca WHO v kháng thuc kháng vi sinh vt, bn ghi nh và kế hoch hành đng quc gia cũng giúp nâng cao ý thc v kháng thuc kháng vi sinh vt (AMR) cán b y tế và công chúng nói chung, tăng cường và nâng cao năng lc ca các h thng giám sát quc gia v s dng kháng sinh và kháng kháng sinh, đm bo cung cp đ thuc thiết yếu có cht lượng và tăng cường s dng thuc an toàn và hp lý và công tác kim soát nhim khun xuyên sut các ngành.

Câu hi 4: Kháng thuc kháng vi sinh vt là gì?

Kháng thuc kháng vi sinh vt là kh năng kháng li ca mt vi sinh vt đi vi mt loi thuc kháng vi sinh vt mà loi thuc này ban đu có hiu qu trong điu tr bnh nhim khun do vi sinh vt đó gây ra.

Các vi sinh vt kháng thuc (như vi khun, nm, vi rút và ký sinh trùng) có th chu được s tn công ca các loi thuc kháng vi sinh vt như thuc kháng khun (ví d, thuc kháng sinh), thuc chng nm, thuc chng vi rút, và thuc chng st rét khiến cho phác đ điu tr tiêu chun tr nên vô hiu và tình trng nhim khun kéo dài, làm tăng nguy cơ lây lan bnh tt sang người khác.

Vic s dng và lm dng thuc kháng vi sinh vt làm gia tăng s xut hin ca vi khun kháng thuc. Thc hành kim soát nhim khun kém, điu kin v sinh thiếu thn và vic x lý thc ăn không hp lý khiến cho tình trng kháng thuc kháng vi sinh vt tiếp tc lan rng.

Câu hi 5: Vic Kháng kháng sinh là do các nguyên nhân nào?

S dng quá mc và lm dng thuc kháng sinh người và đng vt;

Thuc kháng sinh kém cht lượng;

Tình trng kháng thuc lan rng trong các cơ s y tế và trong cng đng;

Thiếu v sinh.

Câu hi 6: Qun lý s dng kháng sinh và kim soát lây truyn vi khun đa kháng như thế nào?

Duy trì chương trình qun lý s dng kháng sinh kết hp vi tăng cường im soát nhim khun là chìa khóa đ gim s dng kháng sinh không hp lý, gim tình hình đ kháng kháng sinh, góp phn gim chi phí điu tr..

Câu hi 7: Như thế nào là tăng cường s dng kháng sinh hp lý?

Tăng cường s dng kháng sinh hp lý là mt trong nhng bin pháp ti ưu nhm bo v hiu lc ca kháng sinh hin có. Chương trình qun lý kháng sinh bước đu cho thy hiu qu trong vic gim t l s dng kháng sinh không hp lý, gim ngày điu tr kháng sinh và lượng kháng sinh.

Chương trình qun lý kháng sinh bao gm nhng hot đng đa chc năng như thành lp đi ngũ qun lý đa ngành, giám sát, hun luyn v vic kê toa: chn kháng sinh phù hp, chn liu dùng và thi dùng kháng sinh ti ưu đ điu tr nhim khun , ci tiến vic kê toa, quay vòng kháng sinh và ng dng công ngh thông tin.

Câu hi 8: Tình hình kháng thuc ti vit nam như thế nào?

Trong nhng năm gn đây, Vit Nam đã chng kiến mi đe da ngày càng tăng ca tình trng kháng thuc kháng vi sinh vt là hu qu ca vic s dng thuc kháng sinh quá mc và không hp lý tt c các tuyến ca h thng chăm sóc y tế và trong công chúng nói chung. Ngoài ra, tình hình s dng thuc kháng vi sinh vt trong chăn nuôi, nông nghip và sn xut thc phm làm gia tăng mi nguy cơ kháng thuc kháng vi sinh vt đe da s an toàn và bn vng ca chui thc ăn. Dư lượng kháng sinh trong đt, nước và môi trường tiếp tc góp phn to nên mi nguy cơ v kháng thuc kháng vi sinh vt do các quy đnh chưa nghiêm v tiêu hy cht thi công nghip và cht thi con người.

Hồ Thị Thiên Ngân - IPHCMC

Các tin khác