Giá phải trả do ô nhiễm môi trường: 1,7 triệu trẻ tử vong hàng năm
Ngày đăng: 07:52:52 21/03/2017

Ngun http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/

Dch: H Th Thiên Ngân

T chc Y tế Thế gii (WHO) ngày 6/3 đã công b cho biết c trong 4 tr dưới 5 tui t vongthì có mt em t vong có liên quan đến môi trườngô nhim. Các nguy cơ v môi trường như ô nhim không khí, hít khói thuc th đng, ngun nước bn, thiếu v sinhđã làm 1, 7 triu tr em t vong hàng năm.

Báo cáo đu tiên, có tên gi Th hưởng mt thế gii bn vng cho biếtBn đ v sc kho tr em và môi trường công b phn ln các nguyên nhân gây t vong ph biến nht tr em t 1 tháng đến 5 tui là tiêu chy, st rét và viêm phi. Nhng bnh này có th  phòngnga được bng cách can thip làm gim các nguy cơ v môi trườngnhư s tiếp cn nước sch và s dng nguyên liu sch trong đun nu.

Tng Giám đc TCYTTG – TS. Margaret Chan nhn mnh "môi trường ô nhim gây chết người, đc bit là đi vi tr nh", bi vì các cơ quan và h min dch đang phát trin, cùng vi cơ th, và đường hô hp bé nhkhiến tr rt d b tn thương vi không khí và nước nhim bn.

Tr có th b phơi nhim các cht đc hi bt đu ngay khi trong thi kỳ bào thai và làm tăng nguy cơ sinh non. Thêm vào đó là khi tr sơ sinh và tr nh nếu tiếp xúc vi không khí ô nhim, và hít khói thuc lá th đng c trong nhà ln ngoài tri s làm gia tăng nguy cơ cao b viêm phi,b các bnh đường hô hp mãn tính, như hen suyn trong sut cuc đi. Tiếp xúc vi không khí ô nhim còn làm gia tăng nguy cơ mc bnh tim mch, đt qu và ung thư trong sut cuc đi.

5 nguyên nhân  gây t vong tr em dưới 5 tui có liên quan đến môi trường

Mt báo cáo đng hành, có tên gi:“Đng làm ô nhim tương lai ca tôi!” đ cp đến Tác đng ca môi trường đi vi sc kho ca tr, đã cung cp mt cái nhìntoàn din v tác đng ca môi trường lên sc kho tr em và các mc đ thách thc. Báo cáo đã nêumi năm có:

 • 570 000 tr em dưới 5 tui t vongvì các bnh nhim trùng đường hô hp, như viêm phi liên quan đến ô nhim không khí trong nhà và ngoài tri, và vì hít khói thuc th đng.
 • 361 000 tr em dưới 5 tui t vong vì tiêu chy do không được tiếp cn nước sch, v sinh cá nhân và nhà v sinh.
 • 270 000 tr sinh non chết, sơ sinh chết trong tháng đu mà có th ngăn nga được thông qua vic tiếp cn vi nước sch, v sinh cá nhân và nhà v sinh, s chăm sóc y tế, cũng như làm gim ô nhim không khí.
 • 200 000 tr em dưới 5 tui chết do bnh st rét mc dù có th phòng nga thông qua các hot đng v môi trường, chng hn như gim các vt cha nước nơi mui đ, bao ph các dng c cha nước ung.
 • 200 000 tr em dưới 5 tui chết vì các nguyên nhân không ch ý liên quan đến môi trường như ng đc, té ngã và đui nước.

Các mi đe da do môi trường đang din ra và s xut hintrong tương lai  đi vi sc kho ca tr em

Tiến sĩ Maria Neira, TrưởngKhoa Y tế cng cng, Các đnh t môi trường và xã hi nh hửơng đến sc kho, cho biết: "Ô nhim Môi trường gây hu qu nng n đến sc kho con em chúng ta. Đu tư vào vic loi b các nguy cơ v môi trường đi vi sc kho, chng hn như ci thin cht lượng nước hoc s dng nhiên liu sch hơn, s mang li nhiu li ích ln cho sc kho."

 

Ví d: Các mi nguy v môi trường đang ni lên như cht thi đin và đin t (như đin thoi di đng cũ) được tái chế không đúng cách, khi b phơi nhim các đc t có th làm gim trí thông minh ca tr, gim tp trung, tn thương phi và ung thư. Vic to ra cht thi t đin và đin t được d báo là s tăng khong 19% trong giai đon 2014-2018,và s lên đến 50 triu tn vào năm 2018.

Vi s biến đi khí hu, nhit đ và mc đ cácbon điôxit đang tăng lên, làm tăng s phát trin ca phn hoa có liên quan đến s gia tăng t l hen tr em. Trên toàn thế gii có 11-14% tr em t 5 tui tr lên có các triu chng hen suyn và trong s này có khong 44% có liên quan đến tiếp xúc vi môi trườngô nhim. Ô nhim không khí, hít khói thuc lá th đng, và nm mc trong nhà và m ướt làm cho bnh hen nng hơn tr em.

Báo cáo còn cho thy tr em sng trong các h gia đình không có điu kin tiếp cn vi nước sch và điu kin v sinh, hoc b ô nhim khói bi do s dng các nhiên liu bn, như than đá hay phân khô, đ nu nướng hoăc sưởi m, s có nguy cơ b tiêu chy và viêm phi cao hơn thông thường.

Ngoài ra, tr cũng còn b nhim các hóa cht đc hi qua thc ăn, nước ung, không khí và các sn phm xung quang chúng. Các cht như floride, chì và thu ngân t thuc tr sâu, các cht ô nhim kéo dài có ngun gc hu cơ , và các cht khác trong quá trình sn xut hàng hoá, cui cùng chúng s đi vào chui thc phm. Mc dù xăng pha chì đã được ngưng s dng gn như hoàn toàn tt c các nước, tuy nhiên s ô nhim chì t trong sơn vn còn, làm nh hưởng đến s phát trin ca não b.

Đ bo đm mi nơi an toàn cho tr:

Cn phi gim ô nhim không khí trong và bên ngoài nhà, ci thin nước sch và v sinh cá nhân và ci thin v sinh ti cơ s y tế (bao gm c các cơ s y tế nơi ph n sinh con), bo v ph n mang thai tránh hít khói thuc lá và xây dng môi trường an toàn hơn, có th ngăn nga t vong và bnh tt  tr em.

Ví d, Chính ph, cùng vi các ngànhcùng nhau hành đng đ ci thin nhng điu sau:

Nhà : Đm bo nhiên liu sch đ sưởi m và nu ăn, không có mc hoc mm bnh, loi b các vt liu xây dng không an toàn và sơn có chì.

 • Trường hc: Cung cp nhà v sinh và v sinh cá nhân, không có tiếng n, ô nhim, và dinh dưỡng tt.
 • Cơ s y tế: Đm bo nước sch, v sinh và nhà v sinh, và s dng ngun đin năng đáng tin cy.
 • Quy hoch đô th: To thêm không gian xanh, an toàn cho người đi b và đi xe đp.
 • Vn ti: Gim khí thi và tăng s dng phương tin vn ti công cng.
 • Nông nghip: Gim s dng thuc tr sâu đc hi và không s dng lao đng là tr em.
 • Công nghip: Qun lý cht thi nguy hi và gim s dng hoá cht đc hi.
 • Y tế: Theo dõi các ch s sc kho và giáo dc người dân và thc hin các bin pháp phòng nga v các tác đng môi trường.

Theo Mc tiêu Phát trin Bn vng (The Sustainable Development Goals : SDGs) thì các quc gia đang thc hin mt s mc tiêu hướng dn các bin pháp can thip sc kho môi trường cho tr em, và chm dt t vong tr sơ sinh và tr em dưới 5 tui vào năm 2030. Ngoài Mc tiêu phát trin bn vng th 3 v bo đm sc kho và hnh phúc cho tt c mi người, các mc tiêu khác nhm ci thin nước sch, v sinh, nhà v sinh, chuyn đi sang s dng năng lượng sch đ gim ô nhim không khí và gim tác đng bt li ca biến đi khí hu, vì tt c nhng điu này s nh hưởng đến sc kho ca tr em./.

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác