Phòng chống chủ động bệnh nhiễm qua bàn tay
Ngày đăng: 04:03:32 26/01/2018

Tác giả: Bs. H Th Thiên Ngân

Theo T Chc Y Tế Thế Gii (WHO) “Ra tay bng xà phòng và nước sch có th cu sng hàng triu người. Ra tay còn được xem là liu vc xin t chế, rt đơn gin, d thc hin, hiu qu v chi phí phòng bnh”.

Ngày 10/01, Vin Pasteur Tp. HCM đã phi hp Trung tâm Y tế D phòng Long An và Công ty TNHH Unilever trin khai hot đng truyn thông ra tay bng xà phòng và nước sch ti các trường tiu hc ca 02 tnh/ Thành Long An và Cn Thơ

Hot đng trên được t chc t tháng 01-5/2018, ti 39 đim trường tiu hc trên đa bàn TP.Tân An và huyn Bến Lc – tnh Long An và t tháng 08 – 12/2018  trin khai ti Cn Thơ.

Theo s liu điu tra ca B Y tế, t l người dân Vit Nam ra tay vi xà phòng trước khi ăn hin ch đt 23% và 36% sau khi s dng nhà v sinh. Vì vy, vic truyn thông ra tay bng xà phòng và nước sch là vic làm cn thiết, góp phn nâng cao hiu qu công tác phòng, chng dch bnh truyn nhim ti các trường hc và ý thc phòng, chng dch bnh cho người dân.

Theo khuyến cáo ca WHO: “Ra tay bng xà phòng và nước sch có th cu sng hàng triu người. Ra tay còn được xem là liu vc xin t chế, rt đơn gin, d thc hin, hiu qu v chi phí, gim 40% các trường hp mc bnh v tiêu hóa (tay-chân-ming, tiêu chy, t, l, thương hàn, vi khun, ký sinh trùng đường rut, ng đc thc phm, đau mt đ,…) và 25% các bnh liên quan đường hô hp (cúm mùa, viêm phi, bnh si,…). Vì vy, chúng ta nên dành 15 - 20 giây ra tay bng xà phòng và nước sch”.

Các hot đng trin khai ti trường tiu hc nhm mc đích tăng cường thc hin ra tay bng xà phòng và nước sch cho tr, và phu huynh hc sinh. Các ni dung hot đng bao gm:

1/. Hi tho trin khai: Có 120 đi biu tham gia là cán b qun lý 37 trường tiu hc, cán b ph trách y tế, đi,đi din Phòng GDĐT, S GDĐT, S Y tế, TTYT huyn/ thành ph, LĐ TTYTDP tnh, cán b chuyên trách d phòng, Vin Pasteur Tp.HCM, CT Unilever VN.

Ni dung tp hun: Li ích thc hin ra tay bng xà phòng và nước sch. Thng nht kế hoch thc hin.

Bs. Ngô Văn Hoàng – GĐ TTYTDP tnh Long An, phát biu khai mc hi tho.

Các hot đngt rin khai được đưa trên trang tin báo

 CƠ QUAN CA ĐNG B ĐNG CNG SN VIT NAM TNH LONG A - 10/01/2018

Đy lùi bnh truyn nhim ti các trường hc- http://baolongan.vn/day-lui-benh-truyen-nhiem-tai-cac-truong-hoc-a49266.html

22/01/2018 - 13:50

 Ra tay bng xà phòng: Thói quen nh, li ích ln -http://baolongan.vn/rua-tay-bang-xa-phong-thoi-quen-nho-loi-ich-lon-a49922.html

2/ Hot đngt rin khai ti trường hc: To sân chơi các em, tìm hiu li ích và nguy cơ bnh, bao gm các bước sau

Hot đng múa ra tay ti trường hc

Các bước thc hin trong ngày t chc s kin: 

Bước 1 (10 phút):

Ph huynh cùng các em hc sinh đăng ký tham gia trò chơi gn khu vc cng trường & được BTC hướng dn hình thc tham gia cùng hành trình chơi;

Bước 2 (20 phút): Tiến vào khu vc “Nghiên cu tng quát”đ tham gia trò chơi

Phòng “Quan sát vi khun” (10 hc sinh & 10 ph huynh): Tìm hiu s hin din ca vi khun khp mi nơi;

Phòng “Nghiên cu hiu qu ra tay bng xà phòng” (10 hc sinh & 10 ph huynh): tham gia ghép hình đ hiu mc đ hiu qu ra tay bng xà phòng trong bo v sc kho; Phòng “Thí nghim hóa hc”: tham gia trò chơi vn đng &thí nghim hoá hc vui v công dng dit khun ca xà phòng.

Bước 3 (20 phút): Tiến vào khu vc “Nghiên cu chuyên sâu” đ tham gia trò chơi

Cng “Báo đng vi khun”: Tri nghim cng rà soát vi khun đ hiu vic ra tay vi xà phòng và nước sch s giúp phòng bnh.

Quan sát dưới kính hin vi s hin din ca vi khun.

Tìm hiu quy trình sn xut xà phòng ra tay và thi kiến thc thông thái

Bước 4 (20 phút): Tiến vào khu vc “Nghiên cu thc nghim” đ tham gia trò chơi

Các em xem kch mô phng cuc chiến gia ho mi và vi khun

Hướng dn vũ điu 6 bước ra tay

Tham gia trò chơi tương tác vi màn hình tiêu dit vi khun vào các thi đim cn ra tay trong ngày.

Bước 5: Tiến vào khu vc “Nghiên cu t do” đ tham gia trò chơi

T do tô màu tranh cát;

V màu nước;

Bong bóng ngh thut.

Bước 6: Khu vc ghế ngh & nước ung cho ph huynh hc sinh

Bước 7: Vinh danh nhà khoa hc nhí: Trao huy hiu vinh danh nhà khoa hc nhí và nhn lch cam kết ra tay 21 ngày vi xà phòng ti nhà

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

 

Các tin khác