Truyền thông thay đổi hành viTp. Biện hòa - Đồng Nai
Ngày đăng: 10:01:32 17/05/2017

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Đi tượng ca giáo dc sc khe rt đa dng, không th cùng mt lúc chúng ta có th làm thay đi hành vi sc khe ca tt c mi người vi mi vn đ v sc khe. Vic xây dng kế hoch phù hp cho nhóm đi tượng trong mt thi gian hoc mt ni dung là vic làm hết sc quan trng cho phép chúng ta đt được mc tiêu và hiu qu ca giáo dc sc khe cng đng. Truyn thông giáo dc sc kho cho hc sinh khi tiu hc Tp. Biên Hoà Đng Nai, tiến hành trong thi gian 02 năm (2/2016 – 5/2017) được xây dng da trên nn tng nhng đc đim: Văn hóa, đa lý, xã hi, tui, vùng min …. Ni dung, phương pháp, phương tin giáo dc mang tính ph cp phù hp vi đi tượng (ph huynh, hc sinh, giáo dc). Mc tiêu nâng cao nhn thc cho hc sinh v vic phòng chng bnh truyn nhim cũng như ý thc chăm sóc sc kho đ phòng chng các dch bnh, cũng là vn đ quan trng được ngành giáo dc đc bit quan tâm thc hn thường xuyên trong các năm hc. Trong 02 năm qua các trường tiu hc đng lot lên kế hoch và trin khai các hot đng, mô hình, hình thc đa dng phong phú, hp dn thu hút s tham gia ca đông đo hc sinh, kế hoch được trin khai thc hin mt cách đng b vi s phi kết hp gia các b phn, đoàn th, nhà trường và hi ph huynh hc sinh các ban ngành đoàn th ti đa phương.

Hot đng được trin khai:

Ni dung trin khai:

 • Cung cp kiến thc: Đoàn th, ph huynh hc sinh trong các bui hp phu huynh hc sinh toàn trường, mc đích ph huynh phi hp cùng nhà trường nhc nh, giáo dc con em thc hin tt các bin pháp phòng chng dch bnh.
 • T chc tuyên truyn, giáo dc cho hc sinh thói quen ra tay, thc hin 5 chun cho nhà tiêu hp v sinh, xem video tuyên truyn hướng dn các bin pháp phòng chng bnh.
 • Các hot trin khai qua bui sinh hot dưới c, sinh hot giáo dc ngoài gi lên lp, sinh hot ch nhim lp, sinh hot đi, phát thanh măng non, tiu phm măng no tuyên truyn.
 • T chc các cuc thi : Hi thi ra tay đúng cách, hi thi vũ điu ra tay các khi lp, đ vui, hái hoa dân ch, v tính nguy him ca bnh, bin pháp phòng chng.

Tiêu chí đánh giá

Kết qu cuc thi clip video: 37/40 trường tham gia

Nhn đnh:

 1. Xây dng mô hình can thip thành công: La chn gii pháp phù hp khi trin khai khi tiu hc.
 2. S ng h chính quyn đa phương, ngành giáo dc : Th hin s ch đo xuyên sut t cp chính quyn (UBND Tp. Biên Hoà, ngành giáo dc, y tế)
 3. Kh năng duy trì cao: Thc tế, cn thiết, li ích nguy cơ liên quan hành vi.
 4. Tác đng cng hưởng cao (cng đng: GV, ph huynh, hc sinh, chính quyn)
 5. Tác đng đến hc sinh và ph huynh hc sinh:
  • Tác đng hiu qu lên nhn biết, hiu li ích ca hot đng truyn thông mà nhà trường trin khai, được s đng tình ng h và tích cc phi kết hp vi nhà trường trong vic giáo dc ý thc CSSK, th hin bin pháp phòng chng bnh.
  • Tác đng rt ln đến các em hc sinh trong thay đi hành vi, nhng thói quen  trước kia đ hình thành nhng thói quen tt trong phòng tránh bnh th hin thc hin ra tay đúng cách bng xà phòng và nước sch, thói quen bo v , gi gìn ngôi trường, nhà v sinh sch.
  • Hot đng này được thc hin ti nhà, s quan tâm tham gia t gia đình các em.

Mt s hình nh hot đng 

Đăng bởi: Huy Phạm - TTĐT

Các tin khác