Danh mục tài liệu mới bổ sung thư viện tháng 11/2013
Ngày đăng: 08:16:59 26/05/2014

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI BỔ SUNG THƯ VIỆN THÁNG 11/2013

 STT

TÊN BÁO/ TẠP CHÍ

SỐ/ TẬP

   THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG

1

Nâng cao sức khỏe

Số 14

T10/2013

2

2

Truyền nhiễm Việt Nam

Số 03

2013

1

3

Dinh dưỡng và sức khỏe

Số 11

T11/2013

1

4

Sức khỏe TPHCM

Số 215

T10/2013

2

5

Bản tin đề án: Bệnh viện vệ tinh và 1816

Số 58

T10/2013

2

6

Khoa học phổ thông

Số 1136

T11/2013

2

7

Journal of the National Institute of Public Health

No.2/ Vol.62

April/2013

1

8

IASR: Infectious Agents Surveillance Report

No.10/ Vol.34

October 2013

1

Các tin khác