Lễ 130 năm thành lập Viện, HNKH 2022
Thông báo số 1 "HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022 VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH" 25/04/2022