Hội nghị tăng cường công tác phòng chống Sốt Xuất Huyết
Ngày đăng: 08:43:16 24/07/2017

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Sáng ngày 20/07/2017, ti Vin Pasteur Tp. H Chí Minh t chc hi ngh tăng cường công tác phòng chng st xut huyết, dưới s ch trì GS. TS. Nguyn Thanh Long - Th trưởng B Y tế.

Hi tho hân hnh đón tiếp gn 300 đi biu đến t các đơn v Lãnh đo và chuyên viên Cc. V thuc B Y tế, văn phòng B Y tế ti Tp.HCM, TTTTGDSKTW, Các BV Trung ương, BV Ch Ry, NĐ I, NĐ II, TTYTDP Quân đi phía nam, Cc Quân Y, B Quc phòng và lãnh đo S Y tế, TTYTDP, TTTTGDSK, Bnh vin sn nhi 38 tnh/ thành ph; các đơn v báo đài VTV, HTV…

Hi tho ch yếu vi các ni dung sau:

 • Tình hình SXH trên c nước và hot đng phòng chng dch 6 tháng đu năm, hot đng 6 tháng cui năm – PGS.TS. Trn Đc Phu – Cc trưởng Cc Y tế D phòng.
 • Công tác điu tr SXH và các gii pháp gim t vong – Cc Qun lý khám cha bnh.
 • Các gii pháp kim soát st xut huyết khu vc min nam – PGS.TS. Phan Trng Lân – Vin trưởng Vin Pasteur Tp. HCM
 • Các Gii pháp kim soát SXH khu vc min trung – Ts. Viên Quang Mai – Vin trưởng Vin Pasteur Nha Trang 
 • Tho lun ca các LĐ s y tế, BV ..

Mt s hình nh hi tho:

PGS.TS. Phan Trng Lân – Báo cáo tình hình SXH Khu vc phía nam

Phiên tho lun toàn th: vi các phn tho lun ca các đơn v tham gia

Kết thúc hi tho  phát biu ch đo ca Th trưởng tp trung các vn đ sau:

 1. Tình hình st xut huyết trong thi gian qua gia tăng, đ ngh tp trung cp cu kp thi, không đ t vong.
 2. Tp trung hot đng phòng chng bnh bng truyn thông cng đng, tăng cường giám sát b gy, điu tr, đào to nâng cao năng lc chưa đ, cn phi có s tham gia chính quyn các cp ch đo, huy đng ban ngành, mi ngun lc cho công tác PC.
 3. Đ ngh:
 • Báo cáo U ban, thường v ND, chính quyn đa phương có gii pháp à T chc tuyên truyn  loi b, dit b gy, lăng qung, x lý vi phm.   
 • Huy đng công đoàn, ban ngành có quyết đnh thành công trong công tác PC bnh SXH.
 • Chuyên môn : tăng cường giám sát, phát hin dch nghi ng è có gii pháp và x lý kp thi (v/d : công trình xây dng…) dit lăng quăng và b gy.
 • Điu tr: t chc hi ngh chuyên đ, nhm gim ti đa t vong do st xut huyết. Phân tích ca t vong è có gii pháp hiu qu.
 • Tăng cường x lý vi phm .
 • Báo đài phi hp ngành y tế tăng cường truyn thông đến cng đng, mi cp, mi ngành.

Đăng bởi: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác