Hội thảo: giám sát và phòng chống bệnh do vec tơ truyền bệnh
Ngày đăng: 02:43:51 19/04/2017

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Sáng ngày 18/4/2017, ti Vin Pasteur Tp. HCM t chc hi tho “Giám sát và phòng chng bnh do vec tơ truyn bnh”, tham d hi tho các cán b chuyên trách PCSXH ca 20 tnh thành phía nam.

Ts. Nguyn Vũ Thượng – Phó Vin Trưởng Vin Pasteur Tp. HCM phát biu khai mc hi tho, nhn mnh vai trò công tác giám sát (dch t, xét nghim, côn trùng) và truyn thông trong công tác phòng chng st xut huyết khu vc phía nam. Công tác giám sát cht ch, phát hin sm và x lý kp thi ; Đánh giá xu hướng ca bnh; phân tích các đc đim dch t hc, virus hc, đánh giá các yếu t nguy cơ đ đ xut, ch dng trin khai các bin pháp làm giãm mc.

Hình 1: TS. Nguyn Vũ Thượng – P. Vin Trưởng Vin Pasteur Tp. HCM phát biu khai mc.

Ni dung hi tho tp trung vào các ni dung sau:

Cp nht thông tin mi v st xut huyết Dengue: Đánh giá nguy cơ năm 2017; tng quan k thut chn đoán vi rus SXHD, quy trình ly mu.

Đánh giá hot đng giám sát và PCSXHD khu vc phía nam

Kim soát vec tơ và giám sát đánh giá hiu qu: Tn ti, gii pháp.

Kế hoch phòng chng SXH 2017.

Tho lun.

Hình 2: Ths. Bs. Lương Chn Quang báo cáo cp nht thông tin mi v SXHD.

 Người đăng; Huy Phạm - TTĐT

Các tin khác