Hội thảo sức khỏe cho Học sinh và Cộng đồng tại Đồng Nai
Ngày đăng: 08:29:17 18/03/2016
Hi tho tp hun trin khai
Truyn thông giáo dc sc khe trong thc hin hành vi có li cho sc khe: Hc sinh và Cng Đng.
(Tháng 3/2016 – Tháng 6/2016)

 Tác Giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Sáng ngày 10/3/ 2016 Vin Pasteur Tp. HCM phi hp cùng Phòng Giáo Dc – Đào To Tp. Biên Hòa – Đng Nai, t chc 03 lp tp hun trin khai “Truyn thông trong thc hin và duy trì hành vi có li cho sc khe” trên nhóm đi tượng hc sinh, giáo viên ca 58 trường tiu hc - Tp. Biên Hòa - Đng Nai.

Hi tho tp hun hân hnh đón tiếp Bà Lưu Th Hng – Phó trưởng phòng Giáo Dc – Đào To Tp. Biên Hòa – Đng Nai, cùng đi din Ban giám hiu, tng ph trách, cán b y tế ca 58 trường tiu hc Tp. Biên Hòa – Đng Nai.

Bà Lưu Th Hng – Phó trưởng phòng Giáo Dc – Đào to Tp. Biên Hòa – Đng Nai
phát biu khai mc và ch đo trin khai hot đng TTGDSK . (10/03/2016)

Phát biu khai mc Bà Lưu Th Hng – P. Trưởng phòng Giáo Dc – Đào To Thành ph Biên Hòa – Đng nai nhn mnh bên cnh vic ging dy kiến thc thì giáo dc sc khe (GDSK) có vai trò, ý nghĩa rt ln trong công tác giáo dc nói chung ca nhà trường. Đc bit, đi vi hc sinh tiu hc thì công tác GDSK li mang mt s mnh và tm quan trng to ln hơn so vi các bc hc khác. Vì các em chính là nhng ch nhân tương lai ca đt nước, các em chiếm mt s lượng rt ln (khong 1/3 dân s) và nếu được thc hin tt công tác GDSK trong trường tiu hc có nghĩa là chúng ta đã đưa công tác này đến vi toàn dân và toàn xã hi. Đ thc hin tt và hiu qu hơn na các hot đng truyn thông v giáo dc và chăm sóc sc khe trong trường hc, hôm nay Vin Pasteur TP. H Chí Minh t chc bui Hi tho “Truyn thông can thip thay đi hành vi trong phòng, chng bnh nhim cho trường hc” cho các đng chí đi din Ban Giám hiu, Tng ph trách, nhân viên ph trách công tác y tế trường hc bc Tiu hc trong toàn thành. Vi ý nghĩa và tm quan trng đó tôi đ ngh các đng chí nghiêm túc tham gia xuyên sut bui Hi tho vi tinh thn trách nhim cao nht; đm bo thi gian, sĩ s và tiếp thu đy đ nhng kiến thc, k năng cơ bn đ sau đt tp hun các đng chí có th vn dng mt cách linh hot nht, hiu qu nht trong công tác chăm sóc và GDSK ti cơ s, đng thi, s dng nhng kiến thc đã tiếp thu được đ tích hp, lng ghép vào các môn hc TN-XH, khoa hc trong quá trình ging dy.

Trong nhng năm gn đây, vai trò ca truyn thông thay đi hành vi có li cho sc khe ngày càng có v trí quan trng trong công tác phòng chng dch bnh. Vic thay đi hành vi có li cho sc khe giúp người dân, nhóm đi tượng nguy cơ được tiếp cn vi bin pháp thc hành và duy trì hành vi có li cho sc khe vi giá thành thp nht có th chp nhn được, và hiu qu trong vic phòng chng các bnh truyn nhim lưu hành, mi ni, tái ni ti khu vc như bnh tay chân ming, cúm, tiêu chy cp, si, rubella v.v.... Vi vic đơn gin hiu và duy trì thc hin ra tay bng xà phòng và nước sch, s dng, gi gìn nhà tiêu hp v sinh…

Vin Pasteur Tp. HCM da trên tiêu chí hot đng ca Công Ty TNHHQT Unilever Vit nam “Ci thin cuc sng cho người dân Vit nam tr nên tt đp hơn” đã thng nht trin khai kế hoch truyn thông thay đi hành vi trong phòng chng bnh truyn nhim trên nhóm hc sinh tiu hc, và người dân ch đng đến khám và thc hin tư vn v sinh cá nhân: Ra tay, s dng cu tiêu hp v sinh.

Thc hin tuyên truyn và khuyến khích hành vi có li cho sc khe là trách nhim ca các cán b y tế, ca các cơ s y tế, ban ngành và cũng là trách nhim ca mi cá nhân, mi gia đình và cng đng. Công tác truyn thông và giáo dc sc khe có v trí hết sc quan trng bi vì nó to điu kin đ chun b , thc hin và cng c kết qu các ni dung chăm sóc sc khe ban đu khác. Trên cơ s này Vin Pasteur tp. HCM tiến hành xây dng ni dung tp hun:

  • Ra tay đúng cách, ra tay các thi đim phòng chng bnh, ra tay bng xà phòng và nước sch.
  • Li ích s dng và thc hin bin pháp gi gìn nhà tiêu hp v sinh.
  • Cách nhn biết bnh và phòng bnh , không đ bnh bùng phát thường gp ti trường hc.
  • S phi hp y tế và trường hc trong theo dõi, qun lý, khng chế bnh hoc khi có dch xy ra.

Hi đáp bnh nhim Virus Zika.

Các đi biu tham d lp tp hun nghe phn trình bày ca báo cáo viên v tình hình bnh truyn nhim lưu hành ti Tp. Biên Hòa – Đng Nai (12/03/2016)

Bên cnh đó đ tăng cường công tác tư vn sc khe cho cng đng, truyn đt nhng thông tin cn thiết, kp thi gii đáp nhng thc mc, trăn tr, nhng điu chưa hiu v bnh tt, v phòng chng dch bnh, v sinh môi trường, các vn đ liên quan đến sc khe. Vin Pasteur Tp. HCM cung cp sn phm, tài liu đến 30 xã/ phường thành ph Biên hòa trin khai hot đng tư vn theo yếu cu, cũng như hot đng tư vn ch đng ca cng đng đến khám và điu tr bnh ti trm y tế xã/ phường.

Song song vi ni dung trin khai TT can thip ti trm y tế xã/ Phường Tp. Biên Hòa, Vin Pasteur Tp. HCM tiến hành cung cp truyn ti thông tin giúp cán b y tế tăng cường nâng cao năng lc cán b truyn thông vi ni dung:

  • Truyn thông nguy cơ.
  • Câu hi đáp liên quan virus Zika.
  • Thu thp thông tin EBS giúp phát hin sm ca bnh, chum ca bnh h tr hiu qu cho công tác phòng chng kp thi và hiu qu.
  • Trin khai hot đng tư vn trc tiếp.
  • Cách viết mt bng tin

Các hot đng trin khai ti Tp. Biên Hòa được s ng h ca cp chính quyn, s ng h ca ngành giáo dc.

Kết thúc hi tho tp hun ngành giáo dc Tp. Biên Hòa, các trm y tế xã / phường cam kết thc hin các hot đng trin khai t tháng 3/2016 – 6/2016 và vi kết qu đt được trong khuôn kh trin khai d án, s là tin đ cho các hot đng can thip chăm sóc sc khe sau này và mang nhiu li ích cho cng đng và nhóm đi tượng nguy cơ cao.

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác