Hoạt động truyền thông tại 58 trường tiểu học - Biên Hòa
Ngày đăng: 02:50:11 17/08/2016

KT QU HOT ĐNG TRUYN THÔNG CÓ LI CHO SC KHE TRONG PHÒNG CHNG BNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

TI 58 TRƯỜNG TIU HC – TP. BIÊN HÒA. 

Tác giả: Hồ Thị Thiên Ngân

Các chương trình truyn thông thay đi hành vi góp phn quan trng trong vic ngăn chn và phòng tái phát dch. Vic xây dng mt chương trình truyn thông thay đi hành bt đu bng vic xác đnh các vn đ sc khe; sau đó xác đnh hành vi  ca nhóm đi tượng trong vic phát tán bnh; tiếp theo tìm hiu và điu chnh nhng yếu t nh hưởng ti hành vi (rào cn hoc thun li) vi tng nhóm đi tượng đích. Các chiến dch truyn thông nhm điu chnh nhng yếu t nh hưởng ti s gia tăng bnh lây qua đường tiêu hóa như bnh tay chân ming, bnh tiêu chy cp, t, l, thương hàn, viêm gan A…

 

Và Mô hình nim tin sc khe (heath belief model) là mô hình nim tin sc khe cho thy nim tin ca người dân v vn đ sc khe, nhn thc li ích ca hành đng và các rào cn hành đng có li cho sc khe và gii thích s t hiu qu (hoc thiếu s tham gia) trong hành vi có li cho sc khe.  

Vai trò ca truyn thông giáo dc sc khe trong thay đi hành vi Truyn thông (communication) là quá trình chia s thông tin. Truyn thông là mt kiu tương tác trong đó có ít nht trên hoc bng hai tác nhân tương tác ln nhau, chia s các qui tc và tín hiu chung. dng đơn gin, thông tin được truyn t người gi ti người nhn. dng phc tp hơn, các thông tin trao đi liên kết người gi và người nhn.

Nhng yếu t nh hưởng ti hành vi

Trên cơ s này Vin Pasteur Tp. HCM đã xây dng kế hoch TT can thip ti 58 trường tiu hc ti Tp. Biên Hòa – Đng Nai.

Vi mc tiêu:

 1. Thc hành ra tay đúng cách bng xà phòng và nước sch.
 2. Biết thc hành ra tay  ti 03 thi đim: ra tay trước khi ăn, sau khi ri nhà v sinh, trước khi đưa tay lên vùng mt mũi ming.

 

Kết qu đã đt được như sau:

Xây dng kế hoch: 100% trường thc hin xây dng kế hoch dy các em ra tay đúng cách bng xà phòng và nước sch vi nhiu hình thc sôi đng lôi cun s tham gia ca hc sinh và ph huynh.

T chc phát đng chiến dch ra tay trường hc:

 • 15/04/2016 Vin Pasteur Tp. H Chí Minh phi hp vi Phòng Giáo dc và Đào to thành ph Biên Hòa t chc bui Mít tinh phát đng “Ra tay và s dng nhà tiêu hp v sinh”
 • Đa đim: trường Tiu hc Lê Văn Tám.
 • Mc tiêu ca chiến dch là nhm to mt thói quen gi sch đôi tay cho mi người đc bit là đi vi thy cô giáo và các em hc sinh trong nhà trường.
 • Kết qu: 58 trường thc hin phát đng ra tay ti trường cho 100% hc sinh tham gia và ph biến cho ph huynh biết hot đng ra tay ti trường đ ph huynh cùng tahm gia và nhc nh con em mình thc hin ti nhà.

 

Hot đng sinh hot dưới c: 100% trường hc tiến hành  t chc 04 bui sinh hot dưới c nói v bnh , cách phòng bnh. (thi lượng mi bui 20 phút) các hot đng được trin khai vào tháng 3 – 15 /4 . Ni dung tp hun: Li ích vic ra tay, các thi đim quan trng ra tay giúp phòng chng bnh hiu qu, các kế hoch s trin khai.

 

Hot đng đ vui: 39/ 58 trường t chc đ vui, hi thi tìm hiu v li ích ra tay, thc hành ra tay, vic phòng bnh, gi v sinh trường lp. Ni dung đi sâu vn đ li ích ca vic ra tay, khi nào cn ra tay cách ra tay đúng cách.

Hình thc trin khai phong phú dưới đa dng đ vui có thưởng, phát đng thi đua gia các các lp ni dung “Cùng nhau to s khác bit: Hãy ra  tay” hay phát đng thi đua trường em xanh sch, cùng bo v môi trường s dng cu tiêu hp v sinhv.v…

Hot đng v tranh: có 9/58 t chc cuc thi v tranh. Nhm to cho HS có 1 sân chơi thông qua vic v tranh đ thc hin vic ra tay, bo v môi trường sng, gi sch trường lp, phòng bnh… Đng thi cũng là cơ hi giáo dc, rèn luyn thc hành môn mĩ thut. Hot đng v tranh thu hút s tham gia ca các em hc sinh. Có nhiu tranh đt kết qu rt tt v mt mĩ thut, phát huy tính sáng to cho các em hc sinh.

 

Trin khai vũ điu ra tay: 58 trường trin khai, trong đó có 43 trường trin khai cho toàn b hc sinh, 15 trường trin khai cho khi lp.  Hot đng vũ điu ra tay ln đu tiên được triên khai ti trường hc, vi bài hát vui, sôi đng, to được s vui nhn, tham gia ca giáo viên cũng như các em em hc sinh, ph huynh.

Mt s hot đng khác: Trường tiu hc Tân Tiến t chc din kch cho các em, 11 / 58 trường t chc cuc thi x lý tinh hung, có trường cho t chc xem phim, phát thanh ch đ gi gìn bàn tay sch bo v sc khe, gi gìn v sinh chung… 

 

Truyn thông trên nhóm hc sinh lp tình thương:

Trong quá trình trin khai, theo báo cáo ca PGD Biên Hòa có khoãng 800 em hc sinh có hoàn cnh khó khăn đ61n lp tình thương được t chc trên đa bàn Tp. Biên Hòa. Sau khi thng nht vi CT Unilever VN, PGDĐT Tp. Biên Hòa, mnh thường quân, tiến hành t chc hướng dn vic thc hành ra tay, phát quân áo, bánh ko cho các em hc sinh.

 • Sn phm b sung CT Unilever VN 10 thùng gói xà phòng 5g
 • Kem đánh răng.
 • 800 b qun áo các em .
 • Bánh ko.

Các hot đng đưa thông tin hot đng ca d án:

Báo/ đài tnh Đng Nai:

Báo Đng Nai: 02 bài tin

http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201605/tang-qua-cho-300-hoc-sinh-o-cac-lop-hoc-tinh-thuong-2693959/

Cp nht lúc 09:16, Th Sáu, 13/05/2016 (GMT+7)

http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201604/rua-tay-bang-xa-phong-giup-phong-chong-benh-tat-2686038/

Ra tay bng xà phòng giúp phòng chng bnh tt

Cp nht lúc 22:32, Th Tư, 20/04/2016 (GMT+7)

Đài truyn hình: 02 tin

Website Vin: 04 bài , tin

http://www.pasteurhcm.gov.vn/news/hoi-thao-suc-khoe-cho-hoc-sinh-va-cong-dong-tai-dong-nai-283.html

http://www.pasteurhcm.gov.vn/news/le-phat-dong-chien-dich-rua-tay-va-su-dung-nha-tieu-hop-ve-sinh---19042016-287.html

http://www.pasteurhcm.gov.vn/news/tai-sao-phai-rua-tay-khi-nao-rua-tay-nhu-the-nao-la-rua-tay-dung-cach-290.html

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012127909003

(Các hot đng trin khai d án)

Zalo:  hình nh hot đng ca các trường

Nhn đnh Kết qu:

 • Vic trin khai thc hành ra tay đã được trin khai trước đây nhưng do hình thc trin khai không sinh đng nên các em tham gia khi được nhc nh  vi kế hoch , hình thc trin khai ca Vin Pasteur tp. HCM, cùng s ch đo ca PGD, y ban NDTP. Biên Hòa các em tham gia tích cc, còn nhc nh ln nhau thc hành, kêu gi s tham gia ca ph huynh hc sinh.
 • Chương trình đã to nên mt phong trào thi đua sôi ni trong nhà trường và là sân chơi thiết thc b ích đi vi các em hc sinh.
 • Hot đng TTGDSK trong nhóm hc sinh tiu hc vi thông đip “Bo v s sng: Hy ra tay” là hot đng ý nghĩa và thiết thc. Có tác đng ln đến nhn thc ca hc sinh và mang li hiu qu cao khi thc hin.
 • Vic thc hin trin khai vũ điu ra tay có nhc điu vui nhn nên hc sinh rt thích thú và hăng say luyn tp. Thông qua vũ điu ra tay, các em nh được quy trình ra tay.
 • To thói quen tt, k năng sng cho các em. Giáo dc, hành đng đúng trong bo v môi trường sng, các công trình v sinh công cng trong trường hc. T đó các em có ý thc trong bo v môi trường sng .
 • Phn ánh ca gia đình và người dân xung quanh đã thy các em có ý thc v sinh cá nhân rõ rt,ra tay trước khi ăn, cho rác vào thùng cha, đi nước sau khi s dng nhà tiêu , các công trình v sinh chung .
 • Đ duy trì cn ch đo chung, s quan tâm chính quyn, đóng góp ca ph huynh, đơn v tài tr cho hot đng .
 • Nâng cao nhn thc và thc hành các bin pháp phòng chng bnh thường gp cho CB-GV-CNV và hc sinh. Nên t chc duy trì các bin pháp v sinh cá nhân nhm đm bo sc khe và an toàn cho cán b, giáo viên, nhân viên và hc sinh trong thi gian công tác, hc tp ti trường.
 • Truyn thông thc hành ra tay, bo qun s dng cu tiêu hp v sinh, cũng như v sinh môi trường, nhm ngăn nga và kim soát các nguy cơ gây ra dch bnh trong nhà trường,
 • Gn kết nhà trường và y tế đa phương trong hot đng liên quan đến vn đ sc khe y tế công cng, trường hc.
 • S uy tín vi đi tác, các hot đng TT can thip s được trin khai và m rng đã được CTy Unilever VN chp nhn các hot đng triên khai 2016 -2017 vi 02 ni dung chính:
  • Nước sch trong ăn ung
  • CT giáo dc hc sinh  thc hin các khuyến cáo có li cho sc khe

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác