Sinh hoạt khoa học
Ngày đăng: 07:01:48 20/12/2016

Trước tình hình dch bnh do vi rút Zika din biến phc tp trên thế gii. Đ ch đng ngăn nga dch bnh do vi rút Zika lây lan, B Y tế đã ch đng trin khai các bin pháp phòng chng vi rút Zika, nâng mc đ cnh báo đáp ng vi tình hình dch, tăng cường vic giám sát ti cng đng nhm phát hin sm các trường hp mc bnh, x lý kp thi.

Nhm cp nht thông tin v dch bnh trên cho cán b nghiên cu viên trong Vin, tho lun hp tác nghiên cu vi Đơn v Th nghim lâm sàng Đi hc Oxford (OUCRU). Vào lúc 9h00, ngày 8/12/2016, ti Phòng hp B9 đã din ra bui sinh hot khoa hc tháng 12 vi s có mt ca 30 cán b tham gia gm có: Bà Bridget – Đi din cho OUCRU, TS Hannah Clampham, TS Maia Rabaa, TS Lauren B.Carrington, Dương Th Hu Kiên. V phía Vin Pasteur: TS.BS Hoàng Quc Cường – PGĐ Trung tâm đào to, BS Nguyn Th Thanh Tho – Trưởng labo VRĐR - Khoa Vi sinh min dch, BS Khưu Văn Nghĩa và nghiên cu viên đến t các Khoa/Phòng/Trung tâm trong Vin.

Ch đ ca bui sinh hot khoa hc này là: “Cp nht tình hình dch bnh do vi rút Zika”.

Bài trình bày 1: Dengue and zika epidemiology do TS  Hannah Clampham – OUCRU trình bày v đc đim dch t bnh do vi rút Zika, Dengue.

Bài trình bày th 2 do Nghiên cu viên Phm Th Thu Hng – Khoa Vi sinh min dch báo cáo. Ni dung tp trung liên quan đến lĩnh vc xét nghim vi rút Zika.

Bài trình bày ca Nghiên cu viên OUCRU: Dương Th Hu Kiên, Maia Rabaa v xét nghim vi rút Zika.

Bài trình bày th 5, th 6 liên quan đến lĩnh vc côn trùng, c th liên quan đây là Mui. Trung giang truyn bnh Zika. Do nghiên cu viên Lauren Carrington (OUCRU) và ThS La Hoàng Huy – Khoa Côn trùng Đng vt Y hc trình bày.

Phn th hai là tho lun và trao đi, đt câu hi t các nghiên cu viên tham gia. Sau đó bàn v s hp tác gia Vin Pasteur TPHCM và OUCRU cho nhng nghiên cu trong tương lai.

TS.BS Hoàng Quc Cường trình bày ý kiến

Bà Bridget (OUCRU) – tho lun và đt câu hi cho báo cáo viên

Bà Lauren B.Carrington (OUCRU) – tho lun

 

Bui sinh hot đã kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

Người đăng: Phạm Huy - TTĐT

Các tin khác