Sinh hoạt khoa học ngày 29/09
Ngày đăng: 02:20:09 04/10/2016

Trong khuôn kh thc hin đ tài cp B: “Nghiên cu s lây truyn vi rút gây bnh Tay Chân Ming ti h gia đình có ca bnh Đng Tháp năm 2014”; nhóm nghiên cu đã đ xut trin khai thêm nhng hot đng nghiên cu sâu hơn v khía cnh vi rút hc bnh Tay Chân Ming và đã được B Y tế chp thun.

Đ báo cáo kết qu và cùng bàn lun, vào lúc 14h00, ngày 29/9/2016, ti Phòng hc s 2 – Trung tâm đào to đã din ra bui Hi tho khoa hc vi s có mt ca BS Phan Công Hùng – Trưởng khoa Khoa Kim soát dch bnh, TS.BS Hoàng Quc Cường – PGĐ Trung tâm đào to – ch nhim đ tài, BS.Nguyn Th Thanh Tho – Trưởng Phòng Xét nghim Vi rút đường rut - Khoa Vi sinh min dch, và nghiên cu viên đến t nhiều khoa phòng khác trong Vin.

  • Bài trình bày 1:

BS Nguyn Th Thanh Tho – Nghiên cu viên Khoa Vi sinh min dch trình bày v: Kết qu phân tích chng virut lưu hành trong nghiên cu Bnh Tay Chân Ming ti Đng Tháp, 2014. Tiếp theo là: Kết qu trung hòa kháng th EV71, CA6, CA16 và CA khác.

BS Nguyn Th Thanh Tho-Trưởng PXN VRĐR-Khoa Vi sinh min dch

 

  • Bài trình bày th 2

Nghiên cứu viên Vũ Th Huyn Trang – Nghiên cu viên Khoa Vi sinh min dch báo cáo.

Ni dung gm có 2 phn: Kết qu phân tích gii trình t các chng EV. Phân b cây ph h ca các chng vi rút trong nghiên cu

Đc bit phn đt câu hi và tho lun cũng rt sôi ni:

Hi tho đã kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Các tin khác