Các bệnh truyền nhiễm
Bệnh sán lá gan
Bệnh sán lá gan gồm bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchiasis, Opisthorchiasis) và bệnh sán lá gan lớn (Fascioliasis) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh sán dây
Bệnh sán dây bao gồm 2 loại là sán dây lợn và sán dây bò, thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do vi rút Héc - péc
Bệnh do vi rút Héc-péc (Herpes simplex virus) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do vi rút Xi - tô - mê - ga - lô
Bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô (Cytomegalovirus infections) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh phong
Bệnh phong thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh Nô - ca - đi - a
Bệnh Nô-ca-di-a (Nocardia) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bệnh do nấm Can - đi - đa An - bi - căng
Bệnh do nấm can - đi - đa an - bi - căng (Candida albicans) thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh mắt hột
Bệnh mắt hột thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Bệnh lậu
Bệnh lậu thuộc nhóm C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Các bệnh do giun đũa
Các bệnh do giun thuộc nhóm bệnh C trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Trang: «123456»